Dato: 2. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[Testamente, fortsættelse af Brev]

For nogle Aar siden skrev jeg mit Testament, og med de tilbørlige Underskrifter overgav det til min Ven Etatsraad Collin.

De i samme givne Bestemmelser blive uforandrede ved Kraft, men da min lille Formue siden er blevet forøget ønsker jeg at der maa, efter min Død, gjøres følgende Brug af Forøgelsen.

Hos Etatsraad Collin staaer 2500 Rdlr, disse tilfalde da ham og hans Hustru.

Frøken Caroline Hanck fra Odense faaer 300 Rdlr

Fru Balling og Frøken Næbo erholde hver 100 Rdlr

»Til Stiftelsen af 18 September« i Odense 200 Rdlr

»Frederik den VII Stiftelse« i Odense - 200 Rdlr

»Haandværker Bibliotheket« i Odense, stiftet af Pastor Møller - 100 Rdlr (c:: hundred Rdlr.)

Børnepleie-Foreningen i Kjøbenhavn 200 Rdlr

Ionas Collin, Dr. ing: foruden det tidligere bestemte endnu 300 Rdlr.

Hr Martin Henriques Thorvaldsens Portræt, oliemaled.

Fru Dorothea Melchior født Henriques: Havfruen af Fru Jerichau, Engelen af Kaulbach, det forgyldte store røde Glas, Skjærmbrædtet jeg fik af Grevinde Danneskjold.

Rigmor Stampe erholder Skizzen af Carl Blochs Osteri-Scene, samt det Elbe-Maleri af Dahl.

Louise Drevsen født Collin min Lehnstol og hvid marmor Vase eller Skaal

Renterne af 2500 tilfalde aarligt den syge Einar Drevsen, efter hans Død gives Renten til een eller anden trængende nyttig Stiftelse.

Fru Ida Koch det bedste Exemplar af mine samlede illustrerede Eventyr paa Dansk, ligesaa den samlede Udgave paa Engelsk fra New York.

Dr: Professor Th:. Collin - 600 Rdlr.

H. C. Andersen

den anden April 1873.

[Med Edvard Collins Håndskrift:]

Undertegnede, som af Etatsraad H. C. Andersen ere anmodede om at underskrive Ovenstaaende til Vitterlighed i ham Nærværelse erklære herved, al han egenhændig har underskrevet dette Document, hvis Indhold forøvrigt el os ubekjendt, men som han har affattet og for os ratihaberet ved sin Fornufts fulde Brug.

Kjøbenhavn, d. 7de April 1873

E Collin Etatsraad

I Collin Cand. mag./

Stempel 2 Kr.

Jeg underskrevne Thomas Ginderup, constitueret Notarius publicus i Kjøbenhavn bevidner herved, at Herr Conferentsraad Hans Christian Andersen, C. af Dbrg. og Dbrmd., mig bekjendt, har ved min Nærværelse paa hans Bopæl paa Gl: Kalkbrænderivei No. 4, 2den Sal, for mig erklæret egenhændig at have skrevet og underskrevet det foranstaaende af mig ulæste Document, hvis Indhold han, der var sin Fornuft fuldkommen mægtig, i enhver Henseende ratihaberede -

Som Notarialvidner vare tilstede dHrr. N. West og L. Christensen. Dets til Bekræftelse under min Haand og Notarialseglet.

Vidner

N. West.

L. Christensen

Kjøbenhavn den 7de Juli 1875

Th. Ginderup

cst. Not. publ. (Segl)

Frl. i Boet efter afg. Konferentsraad H. C. Andersen d. 13de Aug. 1875

Moritz G. Melchior.

Protokol. Bilag No. 4;

Stempeltaxt 16/6 76 6 Kr. - Ø.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost