Dato: 18. februar 1860
Fra: N. C. L. Abrahams   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[Udkast. Kun de tre første Sider er beskrevet, fjerde Side er blank. Det første Afsnit er betegnet med I, de følgende med Tallene 2-13. Ordlyden er ikke helt den samme som i det endelige Testamente, men Afvigelserne er uden Betydning, undtagen for de her gengivne Afsnits vedkommende.

Afsnit I svarer ganske til Afsnit I ovenfor. Afsnit 2 til Afsnit II , 3-4 til ovenståendes IIIs og B, Afsnit 5 til IV, Afsnit 6 til V, Afsnit 7-8 til VII a og b. I Afsnittene 2-8 er kun anført Legatarernes navne og de dem tildelte Beløb, der er overensstemmende med det ovenstående Testamentes Summer. Afsnit 9, der svarer til VI, lyder her:]

9. Frøken Iane Hanck, lever fattig og ene, er en Datter af Lærer ved Latinskolen Hanck og Madseline Iversen ... 500 Rdlr.

[Afsnit 10 svarer til VIb, Afsnit 11 til VIc, kun at Beløbet her er 400 Rdlr. mod 300 Rdlr. i ovenstående. Afsnit 12, der svarer til VIII a, lyder:]

12. Den meest lovende af Componisten Professsor I. P. E. Hartmanns Sønner og som oieblikkelig har meest Gavn deraf ... 400 Rdlr.

[Afsnit 13 svarer til VIII b.

Derefter følger et saalydende Afsnit,d er atter er overstreget:]

Dersom ved min Død findes færre Penge end her er angivet, da bortfalder først No. 13, dernæst No. 12-No 8., og No 4. uden at de særligt skulde bheøve det.

[Det følgende Stykke, der ikke er forsynet med Nummer "Til mit Bo henhører ... Brude-Udstyr"), er væsentlig overensstemmende med det tilsvarende Afsnit i Testamentet ovenfor.

Fordelingen af de enkelte Genstande i det følgende Afsnit er anderledes end i det endelige Testamente, og dette Afsnit gengives derfor her.]

Jonna Stampe erholder

Min Diamant Brystnaal og een af Dickens Romaner med hans Hanndskrift.

Ionas Collin min svenske Guldmedallie og

Louise Collin Min Ring med den røde Steen midt. i.

G. Collin og Kone, alle mine Malerier og Skilderier paa fire nær, nem[lig] to Søstykker af Meelby som sendes Frøken Clara Heinck i Breslau, Portræt af Jerichau som tildeles Hr Worsaae til Samlingen han tænker paa, og de brylske Terrasser af Dahl, som foræres Edgar Collin.

Det kongelige Bibliothek mid [sic] store Album og 4 Exemplarer af de Dickenske Skrifter med hans Haandskrift foran i.

Mine øvrige Sager overlades E. Collin og Fru Drevsen paa bedste Maade at fordele mellem sin Familie og mine mange Venner. -

Sølvkaffekanden - Clara Hartmann. Fru Iette Collin mine smaa Ordener.

-

[Det følgende og sidste Afsnit af udkastet er saa godt som enslydende med det sidste Afsnit i ovenstående endelige Testamente; dog er Executors og hans eventuelle Stedfortræders Navn ikke indført, hvilket ogsaa viser, at der foreligger et uddkast. Udkastet er dog dateret og underskrevet.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost