Dato: 15. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[Testamente]

Naar det er fuldkommen vist at jeg er død, da skal de Penge og Sager jeg eier, fordeles saaledes.

Min Diamants Brystnaal

Og Dickens Værker paa to Exemplarer

gives Baronesse Jonna Stampe.

Min svenske Guld-Medallie faaer Ionas Collin.

Min østeriske Guld-Brystnaal faaer Einar Drewsen.

To Exemplarer af Dickens med hans Haandskrift faaer Iette Wulff.

Mit Album, den kongelige Haandskrift Samling.

Mine Skilderier G. Collin.

I rede Penge eier jeg hos Etatsraad E. Collin 2500.

--

Af disse faer Viggo drewsen 600 Rdlr til en Reise til Rom.

Dr Th. Collin 600 Rdlr.

Fru Louise Lind født Collin 300 Rdlr.

Frøken Mathilde Ørsted 300 Rdlr.

Frøken Iane Hanck Søster til Ludvig Læssøes Kone 200 Rdlr.

Enke Fru Balling til en Møens Tour 100 Rdlr.

Resten af Pengen anvendes til min Begravelse og hvad Udgifter der kan være for mig, hvad der bliver tilovers gives der hvor det kan være en god Gjerning.

Mine øvrige Bøger tager Etatsraad Collin 20 Exemplarer af, og Resten overlades Einar Drevsen.

Hvad øvrige Sager og udenfra mig tilafldende Penge, uddeler Fru Ingeborg Drevsen efter bedste Skjøn, Rigmor, Sophie Gade, Christin Hornemann maa hver have en lille Erindring, ligesom Børnene i hele den collinske Slægt.-

Af Obligationer, E. Collin har for mig i9 Gjemme, gives Einar Drewsen 600 Rdlr.

Etatsraad Collin overdrages Udgaven af mine samlede Skrifter med Biographie, hank an jo overdrage det f.Ex. til Pastor Boye, der anstændig betales derofr, Resten af hele Honoraret, Einedomsretten senere tildeles E. Collin.

H. C. Andersen.

Kjøbenhavn den 15 Mai 1852.

Til Vitterlighed

Dahlstrøm

E. Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost