Dato: 8. december 1874
Fra: August Bournonville   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Høiædle

Fru D: Melchior født Henriques

Høistærede Frue

Det er min paa inderlig Overbevisning grundede Mening at en Digter med H. C. Andersens Fortjeneste og Characteer bør anerkjendes, hædres, belønnes, elskes pleies, ja til en vis Grad kjæles for men ikke apotheoseres i levende Live. Uagtet jeg vel tør regnes blandt Andersens oprigtigste Venner og Beundrere, kan jeg dog ikke slutte mig til den Komité, der i Form af et nationalforetagende agter at vise reise ham en Bronze Statue i Rosenborg Have (væsentlig for at glæde Digtere paa hans 70e Fødselsdag). Jeg kan tænke mig at Pantheon i Lighed med Ruhmeshalle i München, hvori vor berømte Ven engang efter sin Død kunde finde sin Plads blandt Danmarks store Digtere og fortjente Mænd, men jeg kan ikke frasige den Mening at en Udmærkelse som den tiltænkte ikke blot maa ansees for ubetimelig men tillige er saa skikket / til at vække Forargelse og fremkalde en Opposition der vilde blive ligesaa ømfindtlig for vor geniale Ven, som de bittre Minder om tidligere Forfølgelser.

Saa smigrende det derfor end maatte være for mig at virke sammen med de udmærkede Personligheder der danne ovennævnte Komité maa jeg dog give Afkald paa den Ære, da jeg ikke seer mig i stand til at frafalde min i disse Linier yttrede Mening.

Med udmærket Høiagtelse

ærbødigst og forbindtligst

August Bournonville

Kjøbenhavn den 8 December 1874

Tekst fra: Solveig Brunholm (HCA-microrulle 3plus, 341-42)