Dato: 15. august 1851
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d:13 Aug 1851

Deres venskabelige Skrivelse af 7 d M modtog [jeg] sidste Løverdag d:13 og iiler med at takke Dem for samme Meget beklager jeg at Deres Helbred ikke har svaret til mine yttrede Ønsker i mit Brev af 4d M [Brev, som jeg ikke afsendte, da jeg ikke var vis pas, at det vilde træffe Dem i Vien, men som jeg dog afsender til Beviis for, at jeg ikke har forsømt at besvare Deres fra Hamborg. Nu vil jeg haabe, at Deres Forkiølelse er hævet, og at Deres sædvanlige Munterhed er vendt tilbage Glad er jeg imidlertiid at jeg snart kan vente Dem her tilbage thi intet Selskab er mig kiærere; og behageligere end Deres, og mine Damer som hilse Dem paa det venskabeligste og jeg ville giøre alt, for at giøre Dem Deres Ophold her saa behageligt som mulig Fra min Søn haver jeg ingen Brev havt siden Begyndelsen af Juni; jeg veed altsaa ikke, naar han kommer, men jeg venter ham i Begyndelsen af næste Maaned, jeg havde ønsket, han havde været her i denne; thi vi have havt i denne de skiønneste varme Dage. Nu lev vel, bedste Ven, og tænk af og til paa Deres

oprigtige sande Ven

G Moltke Huitfeldt

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost