Dato: 30. august 1874
Fra: H.C. Andersen, Jonas Collin   Til: Gibson Peacock
Sprog: dansk.

Den ledende Artikel havde til Overskrift "Børnenes Gjæld", og Amerikas Børn opfordredes til at yde deres gamle, kjære Ven et Beviis paa Deres Tak og Kjærlighed. Af enkelte [overstr: blev] er dette imidlertid blevet misforstaaet og det synes at have faaet en vis Udbredelse i Amerika at Andersen levede i trange Kaar, og i det kjærlige Sind man der havde for ham, skyndte man sig med at sende rede Penge, sin inderlige Tak og Deeltagelse. Den første Sendelse, var et kjærligt barnligt Brev fra en lille Pige som sendte en Dollar, hele hendes Formue. Senere kom Udgiveren af [The Evening Star rettet til:] Daily Evening Bulletin, et Par Sendelser fra Børn rundt om der vilde takke deres gamle Ven! Alle vilde de glæde ham og bidrage til at [overstr: han fik] han i sit Hjem ret fik Comfort og Hygge. Andersen følte sig dybt bevæget ved den smukke Tanke, men det var ham en Hjertesag han skyldte sig selv og det Folk han tilhørte at opklare for sine amerikanske Venner at her var en Misforstaaelse med Hensyn til den trængende Stilling man troede han levede i. Han tilstillede derfor strax en Skrivelse til Udgiveren af the Evening Bulletin for at udtale sin Tak men særligt opklare Misforstaaelsen af hans Stilling i sit Fædreland.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 186 og 189)

[kladde udarbejdet af Jonas Collin og rettet meget af HCA (fed skrift):]

[overstr: under vanskelige pecuniære Forhold i hjemmet] i trange Kaar og som havde til Følge at der fra Amerika strax sendtes ham nogle [overstr: Smaasummer] mindre Summer. Ihvorvel Andersen [overstr: han følte sig ikke miskjendt]følte sig dybt bevæget ved den smukke Tanke [overstr: den venlige Deltagelse der blev lagt paa [rettet til:] for Dagen, [overstr: blev det ham dog piinligt [overstr: for ham paa denne Maade, saa følte han dog strax at det under de forhaanden værende Forhold var ham en Umulighed at modtage de tiltænkte Summer og i den Anledning tilstillede han Redaktionen af New York Tribune en Skrivelse, som nærmere gjorde Rede for sin Opfattelse af det Skete og særligt fremhævede, at han skyldte sin egen Nation at berigtige den vrange Forestilling om de ydre Vilkaar under hvilke han levede. Ved velvillig Imødekommen

[rettet til:]

var det han en Hjertesag han skyldte sig selv og det Folk han tilhørte at opklare for sine amerikanske Venner en Misforstaaelse med Hensyn til den trængende Stilling man troede han levede i – Dette hans Brev

Vi ville imidlertid om kort T[id] forhaabenligt om faa Dage blive i Stand til at meddele vore Læsere Ordlyden af selve Brevet, som efter Forfatterens Ønske ikke vil blive offenliggjort forinden der haves Vished for, at det har naaet sit Bestemmelsessted / [overstr: I Forbindelse hermed troe vi at det vil glæde enhver Dansk -- Det vil sikkerligt glæde enhver Dansk at faae Beviser paa den [overstr: Beundring, der i Udlandet næres for vor berømte landsmand. Vi tage derfor ikke i Betænkning at anføre nedenstaaende Brudstykke af et Brev fra en anset og indflydelsesrig Mand i Nordamerika. "Jeg kan dog ikke o.s.v. slutte disse Linier o.s.v. 188 Den kjærlighed og Beundring, hvormed Digteren H:C. Andersen gjennem sine Værker omfatter i Amerika, har for ikke lang Tid siden fundet et smukt og hjerteligt Udtryk, idet en stor Mængde amerikanske Børn nødes om af deres egne Midler at sammenskyde en Pengesum, for hvilken der kunde skjænkes deres fjerne Ven en Taknemlighedsgave. Den nævnte Anledning til dette Skridt var en ledende Artikel i New-York Tribune [tilføjelse HCA: med Overskrift "Børnenes Gjæld] hvori der udtaltes en levende Glæde over, at det efter den langvarige Sygdom paany gik fremad med Digterens Helbred, og en stærk Misbilligelse af, at Andersen, hvis Værkr vare spredte i titusindvis over hele Landet, saa godt som aldrig havde modtaget noget Honorar af de amerikanske Udgivere. [flg. er overstreget] Hvad enten det var denne Artikel eller fra en Avis som omtrent samtidigt havde faaet i et større tydsk Blad, at ] noget tidligere havde et større tydsk Blad indeholdt en Artikel, som gik i en lignende Retning, og fra en af disse Mod[ulæseligt] stykker skriver sig sandsynligviis den Misforstaaelse som synes at have faaet en vis Udbredelse i Amerika, at Andersen levede [overstreget: HCAs håndskrift] Kun Udgiver af hans Author's Edition har sendt [ulæseligt] Den ledende Artikel som fører Overskriften The Childrens Debt opfordrer alle Børn til at yde deres gamle kjære Ven et Beviis paa deres Tak og Kjærlighed. Dette er imidlertid af Enkelte blevet misforstaaet og

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 187-88)