Dato: 2. august 1847
Fra: Carsten Hauch   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kiel den 2den Aug. 1847

Høi- og Velb. Hrr. Etatsraad Ingemann!

Min høitagtede og inderlig skattede Ven!

Jeg har med Villie i nogen Tid udsat at skrive, for at Brevet kunde komme om mueligt til Den Fest, som De vel nu har helligholdt i Sorø, og der for alle dem, som Deres Muse har vudnet, og som Deres ædle personlige Charakteer har fængslet, maa være saa kiær og betydningsfuld [...] Mig synes, at jeg dog ogsaa hørte med til den Kreds, som i den sidste Tid har omgivet Dem, og jeg veed intet Sted, hvor jeg hellere vilde have været paa Jorden, men naar man har en saa stor Familie som jeg, saa fæster man Rod ligesom en Træstamme, man hører tildeels Jordbunden til, hvori man er hensat, goman kan ikke saa let som en slig ugift Digterfugl som Andersen f.Ex. fare Verden rundt. Dog har jeg den Plan i dette Efteraar at giøre en Udflugt paa faa Dage til Berlin for at see Tieck engang endnu paa denne Jord. Giør jeg det ikke snart, saa henter vel Døden ham, og jeg faaer ham ikke at see før paa den anden Side. - Til Berlin koster en Reise ikke halvt saameget som til Kiøbenahvn, den er giort paa een Dag. Mig synes, at jeg ikke har nogen Ro paa mig, før det er skeet. [...]

Deres inderlig og trofast hengivne

J. C. Hauch.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost