Dato: 12. oktober 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 12 Oct. 1841

Det bliver i Dag kun et lille Epistel, thi jeg er meget lidende og jeg skriver alene for at De ei skal have Grund til at beklage Dem over at jeg ei er opmærksom naar De saa tidt glæder mig med Brev. Jeg har i over otte Dage lidt saa skrækkeligt af Tandpine, at jeg endnu ikke er ret Menneske! jeg har prøvet Kryosoth, Opium, Dampbade, Søbade, Sauerdeig, Spanske Fluer & & kort Alt hvad tænkeligt er og først nu er jeg saa temmelig bedre, men Tandpinen suser i det Fjerne. Da jeg forleden Nat fik Opium, for dog en Gang at sove, drømte jeg, at Lizst spillede paa mine Tænder alle de Smertens Melodier, der ere tænkelige. – Om 14 Dage kommer de jo Alle her til Kjøbenhavn? De maa da endelig underrette mig om Dagen, samt opgive mig Huusnummer og Etage. Jeg glæder mig virkeligt der til. I disse Dage har jeg for 35 Rdlr kjøbt "10001 Nat" med Billeder, den kan De faae at læse i og jeg skal sende Dem Lecture nok. Saa faaer jeg vel ogsaa imellem Deres Søstre at see som jeg nu aldrig træffer sammen med, thi jeg veed for det første ikke om det er dem kjært at jeg løber dem over hos Fremmede, og dernæst generer det ogsaa mig. At Gusta er her i Nærheden af Byen, vil jeg tilstaae Dem jeg først i de sidste Dage har faaet at vide, hun kunde vist forlange den Opmærksomhed, at jeg skulde kjøre ud til hende, men som sagt, det generer mig og nu sees vi vel paa Frederiksberggade, vil De sige hende det naar De skriver. Med hendes Fod haaber jeg det er bedre, jeg har ikke kunde høre derom, da jeg i de sidste 10 Dage snart ikke har været hos Fru Lessøe. I hende har Deres Søster en særdeles Veninde, hun vurderer Augusta meget høit, saaledes som hun vist fortjener. Jeg kjender derimod jo saare lidet til hende, vi have jo egentligt kun seet hinanden i Tolderlund. – Den gode Recke besøger mig imellem, hils hans Forældre og Sødskende ! hels Børnene hos Schønheiders.– Af Nyheder er her aldeles ingen, i det mindste ingen der ere stort værd at fortælle. Prinzlau skal nu deputere som Johan af Østerige, Kean og Mulatten797 , dog er det ikke ganske afgjort med de to sidste Roller. Bournonville er ganske henrykt over Italien, han giver os snart en original Ballet hvor Scenen er i dette forpriiste Land, hvor man dog ogsaa faaer Tandpine og Feber. En fransk Digter har sendt mig et smukt Digt, det er mig selv der er besjunget798 ; Digtet er besørget til mig ved Marmier. Hvad Deres Frygt angaaer at Louises lille Pige kunde fortrænge Wulle, da seer det rigtignok meget let ud, thi jeg maa sige Dem, at Wulle er blevet eet af de meest uartige Børn jeg kjender. Hun har ellers begyndt at gaae i Skole og er nu 4 Aar. Siden De hørte sidst om min Virksomhed har jeg valgt et Navn for min nye Bog: En Digters Vandrebog. Jeg har senere skrevet deri a) Reise fra Orsova til Drencova. b) Malibran er død. c) Veturin Reise. d) Udsigt fra mit Vindue i Neapel. e) Mahomeds Geburtsdag. f) Min Stue i Rom. Faaer jeg Brev fra Dem, før De selv indtræffer? Deres Tante besøger Dem vel nu imellem naar De er kommet i Ro her i den store Stad. Hils Kalkar, Christian Winther og Thomsens og kom nu med et fornøiet Sind her over og lad Deres aandelige Datter "Freulin Blaubart" for ei at sige "Blaastrømpe", have godt af Deres Humeur, saa lønner hun Dem i Tiden. Saa, nu har jeg ladet Pennen dandse sin Dervische Dands over dette hvide Gulv og De maa lade Deres Venskab forgylde Hjeroglypherne, ellers bliver der ikke stort ved disse ! glem ikke at bringe Augusta , Thea, Jane & min allerbedste Hilsen ! Lev vel

Deres broderlig sindede H. C. Andersen. Hils Oldenburgs !

Tekst fra: H.C. Andersens Hus