Dato: Januar 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: lady Edythe Murray, f. Fitzpatrick
Sprog: dansk.

[monogram "H.C.Andersen" ]

Naadige Frue!

Der er allerede gaaet et Par Uger siden De med Deres lille Datter beærede mig med et Besøg og de viiste mig den venlige Tillid at give mig Deres Poesier til Gjennemlæsning, jeg har ikke personlig endnu bragt Dem min Tak, i det jeg i al den Tid har været lidende af en stærk Forkjølelse, som endnu ikke er hævet. – Deres digteriske Begavelse, ligesom den literaire Dygtighed Deres Mand besidder gjør mig glad ved den Deeltagelse de begge vise mine Skrifter, og jeg kan for disse ikke ønske mig bedre Venner. Modtag min hjertelige Tak. Følte jeg mig, som sagt, mere vel end Tilfældet er i Vinter, da vilde jeg have stor / Glæde ved oftere at tale med Dem og Deres Husbond, men her kommer desværre den Mangel hos mig at jeg ikke kan godt Engelsk, jeg forstaaer ikke Alt hvad De siger, og kan ikke udtrykke mig i det mig fremmede Sprog som jeg ønsker det og skulde det. Heri ligger ogsaa en Aarsag til at jeg ikke aflægger Besøg saa gjerne som jeg ønsker det. Vil De bringe Deres hædrede Mand, og den kjære lille "Bebe" min hjertligste Hilsen.

Deres ærbødigst.

E.S.

Da jeg ikke selv kan skrive Engelsk har jeg faaet een af mine Venner til at oversætte her min danske Skrivelse.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 312-13)