Dato: November 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm Moldenhawer
Sprog: dansk.

Kjøbenh[resten af hjørnet afrevet]

Kjære Hr Moldenhauer!

De har tilsendt mig Deres seneste Drama, Saul, og forlanger at vide, hvilket Indtryk Læsningen af samme har gjort paa mig; tak for Deres Tilid; jeg vil gjengjælde den ved ærligt og ligefrem at sige, hvad jeg i denne henseende føler og tænker. Med stor Interesse har jeg i Deres Digtning fulgt de gamle bibelske Skikkelser, der i dramatiske Billeder her glide os forbi; og hvad der især har overrasket og glædet mig, er det mærkelige Fremskridt, De har gjort, den store aandelige Udvikling, der er foregaaet med Dem i det sidste Aar; thi saalænge er det nok omtrent siden De sidst viste mig noget digterisk Arbeide; men det er just dette Fortræffelige der bringer mig her til at udtale, hvad de maaskee øieblikkelig ikke vil synes om, - jeg slutter fra mig selv i Deres Alder: Sæt endnu /

[hjørne afrevet]givelse af denne [hjørne afrevet]gtning, og jeg er vis paa, at udvikler De Dem, som De har begyndt, da vil de optræde med eet endnu mere afrundet og modnet Arbeide, end dette er og kan være; ja dette selv vil i dramatisk Henseende, for Exempel i sidste Act, kunde undergaae en Forandring, der gjør det mere passende for Scenen.

Dog er det Dem, en indre Nødvendighed, at træde frem nu, føler De hos Dem at Mængdens Roes og Dadel vil være Dem en Spore til Deres større Udvikling, nu, saa i Guds navn, lad Fartøiet seile, jeg tør sige, at der er saa meget smukt, saa meget sundt tænkt og følt deri, at Flere vistnok, som jeg, vil glæde sig over det Talent, der saa friskt udvikler sig hos Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 791-92)

Kjære Moldenhauer!

Med stor Interesse har jeg læst Deres Drama Saul hvori de bibelske [overstr: gamle] Skikkelser [overstr: dra] smukt [overstr: glide] i dramatiske Billeder glide forbi os. [overstr: Det er nu vist over et Aar siden] Det er nu over et Aar siden jeg saae nogen Digtning fra Dem, og i hvor meget friskt og tænkt der allerede da viste sig [som rettet til: ] og gav Haab om noget endnu [overstr: bedre, er jeg meget] modnere bedre, ventede jeg dog ikke at De allerede saa snart skulde kunde vise mig et Arbeide, der i Forhold til det tidligere viser [overstr: overordenlig en særdeles Udvikling og en stor en ] hvor uendelig meget De aandelig har udviklet Dem, hvor langt klarere De har seet og [overstr: kunnet] været istand til udtale Dem; men just denne for mig mærkelig Fremskriden bringer mig til her at udtale det Ønske for Dem, at de skulde udsætte Udgivelsen endnu et Aar, De vil da sikkert, i det jeg troer De bestandig vil skride fremad, [overtr: levere] træde op med eet endnu mere afrundet og modent Arbeide, selv dette, vil i dramatisk henseende, især i sidste Act, undergaae en Forandring. - Dog er det Dem en Spore til at gaae fremad, det er Dem en Trang til at komme ud paa Søen med Deres Fartøi og prøve Solskin og Blæst, naae, saa i Guds Navn! - [overstr: Det er !tV Digtning De bringer, som her god de faae Glæde deraf, som jeg ønsker Dem det, og som De Glæde og Erkjendelse vil de faae fra] Hør kun alle Stemmer naar andres Digtning naar De er ude i Verden, men tænk paa ingen naar De skaber en ny Digtning.

Kjære -

Jeg har strax læst Deres Saul og læst den med stor Interesse, derimod er her hengaaet flere Dage før jeg her, efter Deres Forlangende, skriftlig udtaler mig om Indtrykket af denne Læsning; thi i hvor glad jeg er over det Smukke og Dygtige i Deres Arbeide, er det der ligger mig paa Hjerte og Tunge, maske Noget De ikke ønsker jeg skal udtale, jeg slutter fra mig selv, da jeg var i Deres Alder. Jeg vil nemlig, at De ikke iaar skulde give Deres Digtning. Og jeg siger og raader Dem dette just fordi jeg [overstr: synes finder det saameget godt og tænkt deri] har fuldt Glæde ved at læse dette Arbeide. -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 793-94)