Dato: 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

[1829]

Kjære Ven!

Det gjør mig ondt, at jeg ikke kan være hjemme ved denne Tid, men maaskee Du er saa god, her at skrive dit Forlangende, ligesom jeg ogsaa vil bede Dig at paatage Mecenas’ ædle Rolle for denne Subscriptions Plan her lægges inden i [uafsluttet]


[med anden håndskrift:] Kjære Ven!

Det gjør mig meget ondt at jeg ei havde den Fornøielse at træffe Dig hjemme, thi udsætte dette mit Besøg især gik ud paa at bede Dig om een ting, som jeg veed du meget nødig opfylder, men jeg tilstaaer at jeg troer du nødigere kunde undslaae dig derfor naar naar jeg generer Dig med Ord og Gebærder, end naar jeg her ligefrem skal stille det op som et simpelt Ønske. Min Begjæring er nemlig om Du vilde nænne den græsslige Godhed at Digte et Leilighedsdigt til Melodien o! sanctissima o felissima dulcii virgo Maria som skulde afsynges i Blegdamsskolen til Examen Det skulde kun at være to Vers og de skulde have Hentydning til ??ry Øllegaard som i en Rolle af Ane har været Skolens Eneboer/ Men Onkel Krogsgaard som er Skolens Mester og jeg forenes om Bønner og anraaber Dig om Barmhjertighed da Ungerne alt har indstuderet Melodien og Examen skal være i næste Uge. Jeg seer Dig allerede slaae nogle fæle store Rynker paa din ædle Grækernæse men kjære Andersen jeg skal aldrig gjøre det mere og og jeg forsikkrer Dig at jeg troligen skal staae Dig bi naar Du skulde komme i en lignende Forlegenhed. Jeg skal tage mig den Frihed at høre herop i Morgen for muligen at hente mig et gunstigt Svar. Jeg gjentager endnu engang at Examen læggedes i næste Uge og tilføier at Ordene naturlig maa indstuderes. (Du gjætter nok Meningen).

Din Ven

E.B.

Dersom Du ellers en anden Gang vil kunne læse hvad man skriver til Dig vil jeg give Dig det kjærlige Raad enten at holde lidt frie el. ogsaa en finne??

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 264-65)