Dato: 23. januar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Maximiliane v. Oriola f. Arnim
Sprog: dansk.

[295}Ædle, naadige Frue

Det var mig en Overraskelse og Glæde at modtage Deres hjertelige velvillige Skrivelse, den oprullede for mig en deilig Tid, [overstr: Aaringer tilbage, da jeg paa min Reise til Ita] for fem og tyve Aar siden, da jeg tilbragte lykkelige Dage i Berlin og lærte at kjende mange ædle rigtbegavede Mennesker, milde Øine saae paa mig, jeg modtog Gjæstfrihed og Hjertelag, som jeg aldrig glemmer. Tidt kommer mig i tanke de aandfulde Aftener i Deres Tante Fru Savignys Huus, hvor jeg første Gang samledes med Dem, Deres Søstre og Fru Moder. Det er deiligt at leve tilbage i lykkelige Erindringer. Siden har jeg, som De veed, udgivet mange Digtninger og det er især mine Eventyr / som har forskaffet mig de fleste Venner, mine Eventyr ere nu allerede voxet op til over halvandet hundrede, og jeg har saaledes næsten gjennemgaaet alle Radier i Eventyr Cirkelen, saa at, i de senere Aar jeg har været mindre productiv. Min sidste større bog Lykke-Peer, som ogsaa er udkommet paa Tydsk, er nu over Aar og Dag gammel, jeg har i flere Maaneder kun én Gang følt mig i Stemning til at give et mindre Eventyr "den store Søslange", det er udkommet paa Dansk og Engelsk og jeg tør tro ogsaa paa Tydsk; hele Efteraaret og Vinteren har jeg skrantet og er i bædrende Grad nerveus, saa at min Læge har paaligt at reise i nogle Maander til Udlandet, forandre alt og aldeles ikke at beskjæftige mig med noget /]

[313] literairt Arbeide. Jeg følger hans Raad og haaber da i Sommeren at komme til mine gamle Kræfter. Under disse Omstændigheder seer jeg mig ikke istand til at modtage det hædrende Hverv at stille mig som Medarbeider for det paatænkte belletristiske Tidsskrift; jeg kan ikke stille mit Navn mellem de høit begavede herlige Navne, Politz, Heibel &, derved forpligtede jeg mig til at virke med og det kan jeg vil Deres Naade indsee, aldeles ikke, det er mig ganske piinlig at maatte give dette Svar, Deres Naade vil med Velvillie modtage det,og bevare Deres smukke Deeltagelse for mig som Digter, det jeg sætter den høieste Priis paa og kommer jeg paa Udreise gjennem Berlin eller nogen anden By hvor Deres Naade opholder sig, vil jeg være lykkelig ved at hilse paa Dem. Deres ærbødigst hengivne

H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 295, 313-1)