Dato: 1. oktober 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 1 Oct: 1851.

Kjære Fru Kock!

hjertelig Tak fordi jeg fik Lov at læse ogsaa dette Brev fra Deres Søster, det er saa levende og klart det Hele at jeg troer selv at have seet Niagara; hun siger i Slutningen af Brevet at De skal paa det hurtigste sende hende et Exemplar af den engelske Udgave af min sidste Bog: "I Sverrig", jeg har just to Exemplarer og det er mig en Glæde at afgive det ene, thi det er sandelig urimeligt at kjøbe saa dyr en Bog; hun vil forære den bort, jeg kan ikke læse ret til hvem det er men vil De sige mig det og hendes Forhold til disse, maaskee Vedkommende vil være tilfreds med at jeg til Samme skrev et Par Ord foran, men dog saaledes at det er Deres Søster som giver den.

Jeg hører jo snart derom og skal da strax sende Dem "In Sweden"; hjerteligst,

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 89)