Dato: 2. august 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Glorup den 2 August 1850.

Kjære Fru Kock!

Fra Deres Søster har jeg faaet et lille Brev dateret Wenersborg, hun siger deri at hun gaaer til Motala og derfra tilbage; jeg har skrevet igjen, men da jeg ikke veed bestemt hvorhen Brevet [Brev ] skal sendes, men formoder at De veed det, tillader jeg mig at sende Dem samme, aabent og uden /Konvolut, De vil da kunde lægge det indeni Deres og skriver De ikke meget snart, besørg da at det forsegles og sikkert kommer til hende, det vil De jo nok. - En lille Seddel til Fru Ingeborg Drevsen følger med, vil De ikke nok, i Dag naar De faaer den, lade Deres Karl besørge samme, hen i Collins Gaard. Jeg forlader Glorup paa Mandag og er vist om en 14 Dage i Kjøbenhavn, nu reiser jeg til Cortzelitze paa Falster. Begivenhederne de sidste Dage / have i høi Grad afficeret mig, jeg kan ikke tænke paa vor hæderlige Seier uden at rystes ved det meget Blod der er flydt ved de Mange, Mange vi have tabt; flere kendte jeg, Løssøe var, som De veed, en Ven af mig; han var en saa rig begavet Natur, et sjældent Menneske! - Hans stakkels Moder er vist grueligt nedbøiet, denne Søn var hendes Liv og Stolthed. - Jeg skrev strax til hende; ogsaa Deres Broder Christian har jeg øieblikkelig skrevet til, endnu har jeg ikke Brev fra ham, men jeg veed at han er vel; jeg talte / i forgaars med Byfogeden i Svendborg, han kom lige fra Slesvigby og havde der spist med Deres Broder. - Vore Soldater have været mageløse kjække og udholdende, gud glæde og styrke dem hver! Gud lad det ende og ende i Fred med dette sidst udgydte Blod. Lev vel! lev vel! hils Deres Mand og Sønnerne.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 84-87)