Dato: 31. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Jørgen Hansen Koch
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 31 August 1848

Kjære Hr Conferensraad!

Den Aften jeg reiste fra Kjøbenhavn [24.8.], modtog jeg der et Brev fra Carl Hambro, jeg udskrev deraf, øieblikkelig, hvad han sagde mig om den jerikauske Idee, og de Hindringer der mødte den; De maa have modtaget mit lille Brev [Brev], som jeg, efterat alle mine Skrivesager vare indpakkede i Kufferten og denne afsted, maatte lave istand uden Sax, Signet og øvrige udvendige Reqvisitter; jeg tilføiede et lille Forslag fra mig selv og om dette og Sagen i det Hele har jeg stor Længsel efter / at høre noget, da jeg saa gjerne saae Jerichaus Plan paa een eller anden Maade virkeliggjort. Til nu at minde Dem derom, har jeg en Leilighed, idet jeg i dette Øieblik modtager et Brev fra vor Minister i London Grev Reventlov, det er dateret den 10 August, saa at det har været en mærkelig lang Tid underveis, hele 20 Dage, han skriver om Sagen:

""Jeg behøver ei at forsikkre Dem at jeg gjerne bidrager Alt hvad der staaer i min Magt til at fremme vore Landsmænds, de sig i Rom opholdende Kunstneres patriotiske Beslutning at skjænke Udbyttet af deres Arbeiders Salg her i / London til de Faldnes Efterladte. Desværre er der efter hvad jeg har bragt i Erfaring, intet Haab om at erholde Tilladelse til at indføre Kunstsagerne toldfrit, da selv Dronningen ei kan erholde en saadan. Salget burde efter min Mening i alle Tilfælde ei finde Sted i dull season, i hvilken De selv har erfaret at denne Verdens Hovedstad er saa godt som øde og forladt, i det mindste af den Deel af Beboerne, som give Penge ud for Kunst og Luxus Artikler; dog heri vil den unge Hambro, som jeg hører er kommen tilbage fra en Tour i Kontinenten kunne give Dem bedre Raad og Anvisninger end jeg. ""

De vil, kjære Hr Konferensraad tage dette, i Forening med det / af Hambro Skrevne, i Overveielse, (give Jerichau Efterretningen) og især lade mig vide hvad De mener der skal gjøres, jeg skal øieblikkelig, efter at have hørt fra Dem, skrive og sætte Alt i Bevægelse, opgive det synes jeg ikke vi skulde, det er alene den ulykkelige Told, jeg intet ved at værge imod.

Det bedrøvede mig at see vor dygtige Rørby er død. Tusinde venlige Hilsener til Dem og alle Deres. -

af ganske Hjerte Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Conferensraad, Kommandeur af Danebrogen, & Hofbygmester Kock

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 75-78)