Dato: 24. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Jørgen Hansen Koch
Sprog: dansk.

Torsdag-Aften

Kjære Hr Conferensraad!

Lige i dete Øieblik i det jeg skal afsted med Posten faaer jeg Brev [Brev] fra Carl Hambro, deri staaer:

"Deres Brev blev sendt mig til Ems, hvor min Kone opholdt sig 9 Uger for at styrkes ved Badene. Der opsatte jeg at skrive, til jeg ved min Tilbagevenden til London kunde mælde Dem hvorvidt Jerichau og Kunstnernes skjønne Plan lod sig / udføre. Desværre finder jeg, at Tolden er 1/ pr. [kvadrat]Fod for Malerier og 30 af Værdien for Marmorarbeider, følgelig en stor Risiko, naar man ikke veed, om Forsøget lykkes. Toldfrihed tænkte jeg hans Excellence Grev Reventlow kunde skaffe og jeg gik desangaaende til ham, men han kan, desværre Intet udrette, i den Sag; foruden at Excellensen meget rigtig bemærkede, at Lotteriespil / er forbudt i England, og at derved Planen maatte gaae overstyr! Inderlig Skade, at saa skiønt et Forsæt skulde strande paa uimodstaaelige Vanskeligheder."-

Det er hvad Hambro skriver om denne Sag. Jeg sendte ham en tro Afskrift af Jerichaus Brev til mig, jeg kan altsaa ikke have udtalt mig galt, men det forekommer dog mig, som om der ikke var egentlig / Tale om Lotterispil, det forekommer mig ogsaa at vi kunde foreslaae en almindelig Udstilling af Kunstsagerne, og at en Priis blev sat ved hvert Arbeide, men saa da Kjøberen i Øiemedets Hensigt kunde give hvad han vilde mere. Tænk derover og skriv mig til derom "Glorup ved Nyborg", jeg skal da strax skrive til Hambro. Deres inderlig hengivne.

H. C. Andersen

I største Hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 71-74)