Dato: 25. januar 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Jørgen Hansen Koch
Sprog: dansk.

Løverdagmorgen den 25 Jan 1840.

Kjære Hr Etatsraad!

De veed, at Studenter-Foreningen vil give en Sørge-Fest over Høisalig Kong Frederik den Sjette; Hartmann har componeret Musikken, jeg har skrevet Kantaten. Det blev nu overdraget tre Andre at sørge for Udførelsen af det reent Praktiske, disse have, jeg maa troe det, udsat deres Virken til det sidste Øieblik, thi igaar erklærede de, at de ikke kunde arangere Salen før den 7de eller 9 Februar; det lader sig aldeles ikke gjøre, Festen maa og skal være den 28 Jan: jeg vil sætte det igjennem og har paataget mig at decorere, sort Klæde have vi, Kongens Buste ogsaa, men ingen "Vaaben", disse eie Kjæden og bruger den først den 29de, Etatsraad Kock er / Hovedet her, og til dette Hoved beiler Digteren, De maa hjælpe paa mig og Foreningen, laan os de danske Vaaben, eller Alt hvad De kan, fra den 27de til den 28, om Eftermiddagen. Disse løse Gjenstande maa De kunde hænge op den sidste Dag; siig mig ikke nei, og vær os god, for den Konges Skyld, hvis Minde vi hædre; jeg skal sende Dem Kantaten til Tak for Deres elskværdige Sind! -

Deres hengivne

H. C. Andersen. /

[Udskrift:] Høivelbaarne Hr Etatsraaad Kock i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 68-70)