Dato: 27. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Paludan-Müller
Sprog: dansk.

Kjære Ven

Kan man kalde en Balletmester Digter, tilkjende ham eet for en Digter bestemt Reise Stipendium, [overstr: er Bour- nonville! Det er mueligt at] jeg vil sige nej efter de fleste Balletter jeg har seet rundt om i Europa, [overstr: men spørger man er Bournon og efter den altid født men] thi jeg havde et større Forbillede her hjemme fra, jeg følte ret hvilken Fylde af Poesi og digterisk Begavelse der var i den danske Ballet givet os af Bournonville Den danske Skueplads har Komedien, grundet ved Holberg / der har Operaen og den har Balletten, Bournonville har i den her viist en [Række?] af Poesie, Opfindelse, han har ved sin Kunst en [overstr: betydende scenisk friskhed] At Valdemar [overstr: her] et[overstr: heelt Drama] digterisk stort Drama Konservatoriet en nydelig Vaudeville, Folkesagnet et heelt Eventyr, i alle næst Digtekunstens Kæder har han givet i poetisk Fylde, Digtningen fra Neapels Golf til Hardanger Fjord, [overst: og det vil til visse nok dags Eensteligt ikke han er Digter i sin Kunst en af Bærerne for den danske Scene, og saaledes som / Digter har han Ret til at søge det Anckerske Legat og [overstr: i den Betydning han i sin Kunst ] ved en [overstr: Betydenhed han har som den høist han] ved sin overlegne Betydenhed som den Første [overstr: ikke blot] men han stilles mellem de meest Betydende der ansøge og maa erholde Legatet, [overstr: der kunde indtræffe Tilfælde hvor man kunde Forlegenhed vil hvor de blev af de er hvor til visse hvem deres Fortjeneste og sees berettige til at ansøge om Reise-Legatet er der saaledes Overbeviisning om at Bournonville,/ er som Ballet Mester vi [overstr: efter] bør staae her [overstr: Jeg ved kjære Paludan Müller at vi uenige her og jeg skriver derfor dette Brev til Dem] Jeg troer vi bør indstille ham uden nogen Spørgen til Kultusministeriet om Bournonville kan juridisk regnes mellem Digter, om det komme i Betragtning vi to ere blevne hædrede med vore valgte afgjørende Digtere i den Sag og derfor er der ingen Spørgen vi handle efter Overbeviisning jeg skriver og lader det trykke [skrevet omvendt:] A. Bournonville Betzonich Beatus Dodt Mads Hansen P. Pedersen Schandoph Frøken Nielsen Christian Levetzow Boberg [langs venstre kant:] om Nogen kommer med Klager … og de da tilføie deres udtalelse [langs højre kant:] Dette er et langt Brev til Dem Skulde nogen i Publicum være af en anden Mening og som ? og forstandig optræde med os da lægger jeg dette mit Brev til Dem som Svar [overstr: og da et eller andet af nævnes] da gaaer det til Dagspressen, hvor den jo vil staae Last og Brast med mig, men det kan neppe skee og vilde være en høist indskrænket Forstaaelse af Bournonvilles Kunst og Betydning./ De er allerede efter kun et Par Aar kjed af denne anckerske indsatte Embedsstilling og gjerne opgiver den, jeg er det ikke mindre og her [ulæseligt overstreget] man bliver mod sin Bedste Villie kun lagt for Had, næsten alle de Ansøgende føle sig krænket og Tilfredshed, der kommer tidt yngste ja, selv kloge, forunderlige sig selv er Indtog, mig jeg særdeleshed har modtaget høist forunderlige Skrivelser der jeg bliver gerne og er syg, er man lig, der er tidt i en dybere Brønd end den viser sig for Verden, men det kommer ikke frem, vi kan ikke denne derom, men er for det og for lange at vi skulle /

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 838-45)