Dato: 5. december 1860
Fra: C. F. Schwartzkopf, D.G. Monrad   Til: Blichfeldt
Sprog: dansk.

MINISTERIET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET

I Henhold til hr Etatsraadens Erklæring om at De er villig til at tiltræde Theaterjuryen, udnævner jeg Dem herved i Medfør af Theaterreglementets Afsnit 3 Litr A § 4 til 1ste og tillige juridisk Medlem af bemældte Jury for 1860/61.

Ved herom at underrette Dem skal jeg tilføie, at jeg ligeledes under Dags Dato har valgt Professor N. V. Gade som Komponist til Medlem af Juryen, at Etatsraad Thiele af Chefen for det Kgl. Thater og Kapel er valgt til Medlem, og Professor H. C. Andersen til Suppleant, samt at ved det af de sceniske Kunstnere foretagne Valg dette er faldet paa de Kgl. Skuespillere Schneider og Holst som Medlemmer, Ferslev og Liebe som Suppelanter. Om de af mig trufne Valg er Chefen for det Kgl. Theater og Kapel Dags Dato underrettet, hvorfor han er anmodet om at foranstalte det Fornødne herom bekjendtgøres for de Vedkommende. Sluttelig anmoder Hr. Etatsraaden om behagelig at foranledige det Fornødne med hensyn til de i Reglementets 3die Afsnit ltr. A § 4 in fine omhandlede Erklæringer.

Kjøbenhavn d. 5. Dec. 1860

D. G. Monrad / Schwartzkopf

Hr. Etatsraad Departementschef Blichfeldt, Ridder af Dannebrog.

/

[udskrift:]

Hr. Etatsraad Departementschef Blichfeldt, Ridder af Dannebrog.

Tekst fra: Solveig Brunholm