Dato: 22. oktober 1844
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Mange Tak for Deres Uleilighed kjære Andersen. Det er jo et straalende Skudsmaal [Brev] De har givet mig, og jeg haaber, at det nok vinder Boghandleren for min Bog. Jeg sender Deres eget Brev med tilbage for at De kan sammenligne min Oversættelse med det, de smaa Friheder jeg har taget mig vare uundgaaelige for at faae Meeningerne nogenlunde tydske. De er noget vanskelig at oversætte men efter Heibergs Mening er det jo Beviis paa Originalitet og da Sprog og Aand jo dog [overstr: gjensidigt] for en stor Deel smælte sammen saa antager jeg at det er Grunden, meget philosophisk ikke sandt. Maa jeg gjøre Dem opmærksom paa at Ageposten gaaer Tirsdag og Fredag ikke Lørdag og Onsdag, det veed jeg bestemt. Indleveringen skal skee [ulæseligt] Dagen. Jeg oversatte strax Brevet men har ikke kunnet faae det besørget før nu.

Levvel og Tak

Deres hengivne

H. Hanck

Bogen sendte jeg alt i Forgaars

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 676)