Dato: 10. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Jacobsen
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 10 Juli 1865

Meget ærede Hr Jakopsen!

For omtrent fjorten Dage siden modtog jeg fra Engeland et Brev [Brev] fra Deres Hr Søn, det er over Kjøbenhavn naaet mig paa Frijsenborg hvor jeg i længere Tid har været i Besøg. Brevet kom Aftenen før jeg vilde tage herfra og da Deres hr Søn skrev deri at han indtraf i Christiansfeld den 3 eller senest 6 og bad mig at han der maatte finde Brev fra mig, skrev jeg strax Dagen efter. Han forlangte at vide hvor vi kunde mødes, han vilde da komme til mig. Grev Frijs og Grevinde vare saa venlige at sige om jeg vilde indbyde ham at komme til Frijsenborg, / for at han og jeg et Par Dage kunde være sammen. Det er imidlertid en meget lang Vei, der er en Deel Udgifter, alt dette indsaae jeg, men skrev dog alligevel, ifølge den venlige Indbydelse. Jeg maatte altsaa forandre min Reiseplan, nordpaa igjen vende tilbage til Frijsenborg for der at erholde Svar om han kom eller ikke, og jeg skrev, at jeg ikke kunde blive her længer indtil den 14 Juli. - I Dag faaer jeg mit udførligt skrevne Brev til ham, sendt tilbage; det har været i Christiansfeld, men uagtet Adresse nøiagtig er som han opgav den, har det ikke være til Gavn, man har, indseer jeg, ikke engang spurgt hos Dem om Deres Søn er ivente. Jeg reiser / rimeligviis sidst i August til udlandet, min Sommertid og min Reiseplan her hjemme er saaledes afpasset, jeg kan ikke lægge Veien om af Veile-Christiansfeld; jeg bad Deres Søn om Svar her paa Frijsenborg, før den 12 Juli, kom intet Brev, da reiste jeg herfra, nu er mit Brev slet ikke kommet til ham, han maa dog høre og vide Besked om sin Skrivelse og derfor sender jeg Dem Brevet og beder Dem, at er han selv ikke indtruffet, De da strax efter Modtagelsen af dette vil telegraphere, om han kommer til Frijsenborg før den 14 eller opgiver det, Telegraph Adressen maa være Professor Andersen, Telegraphstation i Aarhus, pr. Post, Mundelstrup, Frijsenborg .

Kan De imidlertid beregne at et Brev med Posten vil kunde naa mig paa Frijsenborg, over Aarhus, maa være her til den 14, da er det jo ikke værd at anvende Penge paa Telegraph, men hører jeg Intet, da reiser jeg den 15de herfra, længer kan jeg ikke udsætte det.

Deres ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1051-54)