Dato: 11. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jens Christian Petersen
Sprog: dansk.

[kladde]

Lerchenborg den 11 Juli 1862

Høistærede!

De har viist mig den Tillid at lade mig læse i Manuskript Deres Digtning: "Den skotske Rose" og forlanger uforbeholden min Mening, [overstr: denne kan imidlertid ikke være dem den afgjørende.] Jeg erkjender hos Dem en varm Digterisk Følelse, Evne til at skrive Vers, saaledes Side 103, "Nu Kathrine! Det er Lykke osv, særdeles gode Vers, De kan i disse fremstille Begivenheder og slynge disse romantisk sammen, og dog raader jeg Dem fra at udgive dette Arbeide, de faaer ikke den Glæde af det De ønsker. Ved Læsningen begyndte jeg strax at notere hvad der var mig imod; med / Blyant har jeg antydet dette, ogsaa udstreget og foreslaaet een og anden Forandring; men De vil see der er Meget, det hele Digt maa [overstr: af Dem] betydeligt af Dem selv gjennemgaaes. Jeg troer at De maa betragte dette Digt som et Studie, og da naar De igjen føler Lyst og Trang, helst begynde et nyt, kort, klart og rigt maa det være! lad Menneskene, efter Deres Charakter rettet til Forskellighed tale jevnt og lige frem; undgaae fremmede Ord, og vogt Dem for paa alvorlige Steder at komme med udtryk der kunne have en doppelt Betydning, hvoraf den ene hælder til det Comiske. - Misforstaae ikke min ærlige Udtalelse! Det vil være mig en Glæde naar den næste Digtning De viser mig, maa staae mere fuldkommen end denne. / hvilket jeg ikke betvivler. Læs "Pigen ved Søen" af Walther Scott der vil De see et fuldkomment Digt, hvilket man kommer til at tænke paa ved "den skotske Rose". Der som jeg efter min Hjemkomst fra Udlandet kan være Dem til Tjenste med at gjennemlæse et eller andet Arbeide af Dem, skal det være mig en Fornøielse.

Deres ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 936-38)

Lerchenborg den 11 Juli 1862

Høistærede!

De har viist mig den Tillid at lade mig læse i Manuskript Deres Digning: "Den skotske Rose" og forlanger uforbeholden min Mening,

Jeg erkjender hos Dem en varm digterisk Følelse og Evne til i Vers at fremstille Begivenheder; smukt og naturligt falder saaledes de Vers side 84:

O hvis Du vidste hvor længselsfuld jeg venter denne Stund da jeg skal trykke Kysset paa din Mund. I denne Verden vist mit allersidste."

Godt klinger det ogsaa side 103: "Nu Kathrine! Det er Lykke", osv, desuagtet raader jeg Dem fra at udgive dette Arbeide, de faaer ikke / den Glæde af det De ønsker.

Ved Læsningen begyndte jeg strax at notere hvad der var mig imod; jeg har med Blyant antydet og understreget dette, slettet ud og foreslaaet enkelte Forandringer, men De vil see der er blevet saa Meget, at, efter min Mening, Digtet af Dem maa omskrives. Jeg troer at De maa helst betragte dette Digt som et Studie, og da naar De igjen føler Lyst og Trang, begynde et nyt, kort, klart og rigt maa det være! lad Menneskene, efter Deres Personlighed tale jevnt og ligefrem! undgaae fremmede Ord, og alle Udtryk som have mere end een Betydning; i det meest Alvorlige gribere læsere lettest den, der hælder til det / Komiske. - Læs "Pigen ved Søen" af Walther Scott, De vil føle hvilken Fylde af Poesi og sand Tegning af Mennesker denne indeholder, saaledes dufte Deres skotske Rose. Misforstaae ikke min ærlige Udtalelse! Det vil glæde mig naar jeg om Deres næste Digt, maa udtale mig varmere, og det betvivler jeg ikke.

Deres ærbødige

H. C. Andersen

ST

Hr. J. C. Petersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Nyborg lokalhistorisk arkiv)