Dato: 26. november 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Antoine Genevay
Sprog: dansk.

Kjære, fortræffelige Hr Genevay!

Først min [overstr: hjertelige] inderlige Tak for den hjertelige Modtagelse og det deeltagende Venskab De viiste mig i Paris og som jeg fornemmer De bevarer for mig, De var og er saa ganske den elskværdige, begavede personlighed som man skildrede Dem i det melchiorske Huus, jeg [er] glad ved Deres Venskab og efter at have udtalt det maa jeg dernæst bringe Dem min Tak for den smukke velmeente Artikkel i "La Situation" jeg sendte Fru Melchior et af Exemplarerne; De skulde tidligere have modtaget Brev fra mig men min Tid har været meget optaget deels udkomme mine samlede Digte dernæste nogle Eventyr illustrerede / af Lorenz Frøhlich, jeg har ogsaa i Manuskript et Eventyr der giver et Slags Billed af Verdens Udstillingen, det er benævnt Dryaden; et ungt Træ føres i Foraaret med Top og Rod til Paris for at plantes der i Stedet for eet af de gamle udgaaede; Dryadens Længsel efter Verdens Staden og dens Lyst da den kommer der at stige ud af Træet og blande sig i Vrimlen opfyldes; men den maa døe, Træet henvisne efteraat have seet og fortalt al den Herligt det Liv den saae, det er det prosaiske Indhold. Melchiors ere komne hjem fra Schweiz og sende hjertelige Hilsener, Billes ere i Rom og komme ved Julen til Danmark. Min fødeby Odense har forundt mig én i vort Land usædvanlig Hæder jeg er blevet kaaret til Æresborger af Byen Odense. i de første Dage af December skal jeg derover og forundes en Fest. Man løfter mig saa høit at jeg føler mig ganske lille; men glad og taknemlig er jeg i mit Hjerte og siger til mig selv hvorfor skal der forundes mig fremfor saa mange al den Glæde jeg erholder. Hils Philaret Casles og hans Niece, jeg har sende denne mine Eventyr, mit Levnet og en af Romanerne og Reisen i Sverrig; hils Hr Garnier og alle mine deeltagende kjære Venner, Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14 790, 789, 788)

Recevez me remerciments sincers pour Votre reception cordiale comme nous la sympathie cordiale

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 827)