Dato: 17. september 1841
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 92. Fra Henriette Wulff. [17/9 1841].

Det gjør mig ret ondt gode Andersen, at jeg ikke var hjemme i Dag da De var her, og dobbelt ondt gjorde det mig, da Henrik Stampe fortalte mig en Samtale De havde haft med ham, og som jeg gjerne vilde have deeltaget i, for maaske, som Datter, at errindre Dem om en Faders Ejendommeligheder og maaske vel ligefremme Maade at sige sin Mening paa. Dog kjære Andersen, dette maae ikke engang behøves, De kjender jo Fader saa godt, og hans virkelige sande Godhed og interesse for Dem, og i dette Tilfælde begriber jeg ikke at De er bleven vred paa Fader for den Sang, han meente det saa ærligt, og har aldrig meent at saare Dem ved at gjøre Dem opmærksom paa en Linie der, efter hans Mening , ikke var saa passende i den ellers saa smukke Sang. Jeg længes meget efter at tale med min gamle gode Andersen, og derfor veed jeg at jeg seer Dem i Morgen om ikke før, saa til Middag, men jeg vilde gjerne see Dem et lille Øjeblik i Morgen Formiddag, for at forjage enhver Skye, at vi ret alle kan være glade til Middag, jeg har samlet lidt Ungdom, og Weyse agerer papa i Morgen,1260 da min Egen maae være paa Sorgenfrie. Der er endogsaa Een inviteret paa Dem, der glæder sig til at gjøre Deres Bekjendtskab, altsaa maae De komme og glæde os Alle. Kan De, saa lad mig see Dem i Morgen Formiddag, og troe mig som altid Deres Sorella. Søe-Cadet Academiet Fredag Aften.

[Udskrift] Til Hr H: C: Andersen

Hôtel du Nord.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost