Dato: 2. april 1874
Fra: Christian IX , Carl Chr. Hall   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[kursiv = håndskrift]

Vi Christian den Niende af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vittertligt: at Vi allernaadigst have fundet for Godt at beskikke Os elskelig Hr. Etatsraad Hans Christian Andersen Kommandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand, som har de ud i Indfødsretten fastsatte Egenskaber, til at være Konferentsraad og dertil i kongelig Naade udnævne ham. Og maa og skal han i Kraft heraf fra denne store Bestallings Datum ved alle forekommende Leiligheder, nyde den Rang, som ved Placat af 29 October 1828 er tillagt Vore Konferentsraader og derfor af Alle agtes og ansees. Thi skal han være Os, som sin rette Konge og Herre, tro og lydig, holde Rigets Grundlov, og med Troskab og Nidkjærhed opfylde de Pligter, som den ham allernaadigst tillagte Rang paalægges ham, Alt i Overensstemmelse med den Eed, han derpaa allerunderdanigst / gjort og aflagt haver

Givet paa Amalienborg den 2den April 1874

Under Vor Kongelige Haand og Segl

Christian R

C. Hall / Schwartzkopf

Bestalling

For

Hr. Etatsraad Hans Christian Andersen,

Kommandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand til at være

Conferentsraad

d.

København, 2. april 1874

Hall.

Tekst fra: Solveig Brunholm