Dato: 26. maj 1867
Fra: Christian IX   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gjöre vitterligt: at Vi allernådigst have fundet for Godt at forunde Os elskelig Hr Hans Christian Andersen, Vor Professor, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, Titel af Etatsraaad og herved dertil i Kongelig Naade udnævne ham. Og maa og skal han i Kraft heraf, fra denne Vor Bestallings Dato, ved alle forefaldende Leiligheder, efter sin Anciennitet nyde den Rang udi Sæde og Gang, som ham efter Rangforordningen af 14 October 1746, dens 3ie Classe No 9 kan tilkomme og derfor af Alle agtes og ansees.

Thi skal han være Os, som sin rette Konge og Herre, tro og lydig, holde Rigets Grundlov og med Troskab og Nidkjærhed opfylde de Pligter, som den ham allernaadigst tillagte Rang paalægger ham; Alt i Overeensstemmelse med den Eed, han derpaa allerunderdanigst gjort og aflagt haver.

Givet paa Amalienborg d. 26d Mai 1867

Under Vor Kongelige Haand og Segl

Christian R

Christian R.

[med Kgl. Segl.]

Tekst fra: Solveig Brunholm