Dato: 19. marts 1845
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

19 Marts 1845.

Nøkken« er ikke saameget en Opera, som et Par Opera-Scener. Inden man faaer gjort Bekjendtskab med Personerne, er det Hele forbi. Andersen kan ofte bave en god Idee, men han har næsten aldrig Stadighed til at udarbeide den, og hans Arbeider faae derfor hyppigt et aphoristisk og fragmentarisk Præg, hvilket er i Strid med den Fordring, som Dramet gjør til Continuitet og Udvikling. De ere ligesom ufuldbaarne Børn, der mangle væsenlige Lemmer, fordi de ere fødte før Tiden. Nærværende Operatext er usandsynlig som et Eventyr, og triviel som Virkeligheden. Det var bedre, om den havde taget det Romantiske af Eventyret, og det Interessante af Virkeligheden. At Musiken kan gjøre en saadan Abort til en complet Skabning, betvivler jeg, men skal villig overlade Dommen herom til Componisten.

...

Conferensraad Lunds Tilstand forekom mig visselig ikke god; dog kunde mit uindviede Øie ikke opdage saa ildespaaende Symptomer, som Rygtet angiver. Jeg, som i min Tillid til den ædle Lægekunst, tildeels bekjender mig til Molieres og Holbergs Skole, kan ikke vænne mig af med den Tanke, at saalænge der er Liv, er der Haab. For et Aar siden vilde Etatsraad Bang, at jeg ufortøvet skulde accordere om den af Professor Møller beboede Leilighed, fordi Manden ikke kunde leve til Dagens Ende, og da jeg ikke desmindre opsatte det fra Dag til Dag, hørte jeg idelig den samme Forsikkring gjentages.

Nogen Tid efter erfarede jeg, at Manden var frisk og besørgede sin Praxis. For 14 Dage siden hørte jeg, at det dog kun havde været Galgenfrist, og at han nu, til Ære for Medicinens Orakelsprog, skulde himle en af de allerførste Dage. Men igaar hørte jeg, at en Mand, som vilde besøge Patienten, traf ham ikke, saasom han var gaaet ud at spadsere. Er da ikke Medicinens Upaalideliglighed[sic!]i mange Tilfælde en sand Trøst? Gid det maatte finde Anvendelse paa vor fortræffelige Lund!

Deres allerærbødigste

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost