Dato: 29. februar 1840
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

29 Februar 1844.

Det originale lyriske Drama "Klintekongens Brud" [af K. F. Molbech], som jeg herved har den Ære at remittere, har vel nogle dramatiske Mangler, men anbefaler sig dog ved en fiin Romantik og flere skjønne Enkeltheder. I den Tanke, at det med meget betydelige Forkortninger vel kan fortjene at bringes paa Scenen, har jeg i Manuscriptet indstrøget en Mængde, tildeels meget store Partier, som efter min Mening kunde falde bort, til største Gavn for den sceniske Virkning. Ved nogle af disse Udeladelser maatte Forfatteren, saafremt han i det Hele vil indlade sig paa dem, med et Par Ord supplere den manglende Overgang eller det mutilerede Vers. For det meste behøves det dog ikke.

Allerærbødigst

J. L. Heiberg.

P. S. Forf. til "Kongen drømmer" takkes forbindtligst for det mig ved Hr. Conferensraaden meddeelte Exemplar.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost