Det kgl. Teaters Direktion til J. L. Heiberg.

d: 23' Octb. 1838

Over hosfølgende, af Candidatus philos: Andersen indsendte Oversættelse af Folkeskuespillet "der Verschwender" af Raimund, ønskede Directionen at modtage Herr Professorens Betænkning og erfare Deres Mening, særdeles med Hensyn til følgende Puncter:

1) Om De overhovedet finder Stykket at være af en saadan Art og Beskaffenhed, at det kan ansees tilraadeligt at bringe det paa Scenen?

2) Om De i saa Fald maatte være af den Mening, at det helst kunde anvendes til en eller flere Søndagsforestillinger, og man paa den Maade først lod det prøve sin Lykke inden det bragtes ind i Theatrets Repertoire?

3) Om De finder Valget af Melodier til Sangnummerne overhovedet heldigt; hvorvidt De finder saa stort et Antal af Sange fornødent i Stykket, og om De troer at disse ville forhøie dets sceniske Virkning?

Directionen for de Kongelige Skuespil.

F. Holstein.

C. Molbech.

C. L. Kirstein.

/ Rindom.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost