Dato: 19. juni 1837
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 19 Juni 1837.

Høivelbaarne Hr.Overhofmarskal!

Med stor Skamfuldhed bemærker jeg den lange Tid, som er henrunden, siden jeg modtog Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse, som ledsagede den saa kjærkomne Gave af Deres »Dramatiska Studier 1ste Del«, og som jeg forlængesiden burde have besvaret, for at bevidne Dem min Taknemmelighed. Hvad der imidlertid fornemmelig har bidraget til min Opsættelse, er det Andragende, hvormed Hr. Overhofmarskallen har beæret mig i Deres Skrivelse, og hvorpaa jeg ønskede at give Dem et fyldestgjørende Svar. Endskjøndt jeg med stor Interesse har læst de to dramatiske Værker, hvormed Deres Muse har beriget den nordiske Litteratur, og isærdeleshed det historiske Sørgespil »Torkel Knutson«, var jeg dog uvis, hvorvidt jeg turde tilraade at bringe dette Digterværk paa vor Scene. Deels synes det nemlig, som den historiske Tragedie ikke for 0ieblikket er den dramatiske Digtart, som især er i Gunst paa vort Theater; deels vilde et Sujet af den svenske Historie, istedenfor af den danske, vel neppe være skikket til at vække paanye den allerede neddyssede Sand s for denne Digtart. Men Digtet er meget for godt og dets Forfatters Navn meget for hæderligt, til at udsætte nogen af dem for den Fare ei at finde den fortjente Anerkjendelse. Hr. Overhofmarskallen vil saaledes gunstigst undskylde min Raadvildhed, da den idetmindste har sin Grund i Agtelse for Dem og Deres Værker. Hertil kom, at jeg, for at foretage en Prøve, først maatte o'versætte Stykket; men hertil kunde jeg i afvigte Vinter ikke faae Tid. Imidlertid erfarede jeg, at Oehlenschlager var beskjæftiget med at besørge en Oversættelse deraf, og troede da ialfald at burde afvente dennes Publication.

Jeg benytter Digteren H. C. Andersens Afreise til Stockholm, for at tilstille Deres Høivelbaarenhed disse Linier, til hvilke jeg tillader mig at tilføie 4 Bind som Fortsættelse af mine samlede Skrifter, og 1ste Nummer af Perseus, en ny philosophisk og æsthetisk Journal, som jeg har begyndt.

Hvad Hr. Andersen angaaer, da behøver han ingen anden Anbefaling hos Hr. Overhofmarskallen, end den at være dansk Digter; thi denne smigrende Erfaring har jeg selv været saa heldig at gjøre.

Anbefalende mig i Deres ærede Erindring, forbliver jeg, Hr.Overhofmarskal,

Deres allerærbødigste

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost