Dato: 20. marts 1834
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 Marts 1834.

For den tilsendte Bog og Efterretningerne fra Andersen takker jeg Dem paa det Forbindtligste. Naar De skriver ham til, beder jeg Dem at takke ham ret meget for hans Hilsener, og in specie fra min Kone for det hende meddeelte Exemplar af hans Agnete.

At Krigen mellem Andersen og Hertz er bleven fortsat ved det romerske Carneval, og i en Skomagerboutik, er endda ikke saa besynderligt, naar man erindrer, at saa mange større Krige ere førte paa et uvedkommende Territorium. Saaledes, for at tage et af de nyeste Exempler, blev jo Krigen mellem Danmark og Sverrig angaaende Norges Besiddelse ført i Holsteen, og Freden sluttet sammesteds. Jeg vil da formode, at vore tvende Krigførende ligeledes have sluttet deres Fred i Skomagerboutiken; og urimeligt vilde det ikke være, om Synet af det Local; hvori de befandt dem, havde fremkaldt den Betingelse i Fredstractaten, at Enhver af Parterne herefter skulde blive ved sin Læst. Naar nu Andersen - efter hvad De siger - snart kommer hjem, ville vi see af hans poetiske Handel og Vandel, hvorvidt hiin Betingelse virkelig findes i Tractaten, eller ei. Under alle Omstændigheder gjentager jeg min venskabelige Hilsen til ham, og ønsker ham alt Held og Lykke, baade som Reisende og som Poet.

Med min og min Kones forbindtligste Hilsen til Deres Familie, forbliver jeg

Deres ærbødigste

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost