Dato: 22. oktober 1833
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: Albert Thorvaldsen
Sprog: dansk.

[Citat fra HCA og det Collinske Huus: Jonas Collin skriver: "I Aaret 1833 begyndte min Forbindelse med Thorvalldsen og min Virksomhed for at bevare hans Kunstskatte for Danmark. Ludv. Bødtcher tilskrev mig fra Rom 14. Sept. 1833 og androg om min Medivkrning til, at Thorvaldsens Testamenete, hvorved han skjænker sin Fødeby Kjøbenhavn sine Kunstskatte (for at forebygge, at de skulde falde i hans Svigersøns Oberst Paulsens Hænder), maatte udfærdiges i behørig Form, og han (Bødtcher) antog, at naar jeg, som uopfordret af ham eller Nogen,henvendte mig derom til Thorvaldsen, vilde denne gaae ind paa Sagen. Med Glæde mdotog jeg denne Opfordring, og efterat jeg angaaende Formerne havde raadspurgt A. S: Ørsted, skrev jeg til Bødtcher et ostensibelt Brev, som han forelæste for Thorvaldsen".]

[Brevet: ... "Da De og Thorvaldsen ere Venner og De kjender Forholdene i Rom, saa vælger jeg Dem, skøndt vi ere hinanden ubekjendte, til min Fortrolige, overladende til Deres Indsigt og Discretion at benytte min Meddelelse efter Behag.

At Thorvaldsen vilde skjænke den største Deel af sine Kunstskatte til sit Fødeland, har i den senere Tid været almindelige omtalt og antaget ...

Undskyldning for, at jeg bebyrder Dem med denne Epistel, behøver jeg vist ikke at gjøre. Hils Thorvaldsen tusende Gange; og Fortæller De ham Noget af det, jeg har meddeelt Dem, saa gjør det paa en Maade, at jeg ikke skal frygte for at faae et mindre varmt Haandtryk, aar vi, gid snart, atter skulle sees i vor Fælles Fødeby.

Collin

E.Skr.: Dersom H.C . Andersen, ung Digter, er kommen til Rom, saa tag Dem af ham; det er et inderligt godt og elskværdigt Menneske, men han trænger til,a t gode Mennesker sørge for ham. Hils alle Landsmænd, især Petzholdt, hvis Søster paa Torsdag skal have Bryllup med min Søn.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter