Dato: 13. september 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Ross
Sprog: dansk.

Kjøbenh: den 13 Sept 1842.

Kjære, kjære Ven!

I denne aften hører jeg i Theatret af Fru Møller født Kellermann at De er i Plöen, bliver nogen Tid der, men kommer ei til Kjøbenhavn! jeg skriver derfor strax for at sige Dem hvor glad jeg bliver ved at have Dem saa nær, hvor kjær De er mig og hvor veemodig jeg føler mig ved Tanken at De ei ivl komme her til! rigtig nok kan jeg ikke gjøre stort for Deres Moerskab, men De skal see med hvilken Jubel jeg flyver Dem imøde, hvor lykkelig jeg vil være! men De kommer vist ikke! vi sees maaskee aldrig mere og det veemodige for mig, ligger just saa aabenbart deri, at vi nu er hinanden saa nær.

Med vor danske Fregat, som gik til Middelfart har jeg sendt Dem et langt Brev og en tyk Bog, det var det første Exemplar af min "en Digters Bazar", det første Exemplar jeg fik drevet fra Bogbinderen, Dem og Prokesch har jeg dediceret mine Billeder fra Grækenland, maaskee har De i Holsteen faaet Bogen, har De ingen der, og virkelig ikke kommer til Kjøbenhavn, saa faaer jeg sende Dem ee, som De da, / naar De i Athen faaer det tidligere sendte Exemplar, kan give til Lyth. Denne Sommer har jeg tilbragt meget fornøiet paa Landet, deels paa Gisselfeldt hos den elskværdige Danneskjoldske Familie og hos de ligesaa elskelige Moltkes paa Bregentved. Den danske Natur har, under een mig god Omgivning, ret gjort mit Hjerte godt, jeg har samlet Kræfter for Vinteren. hertugens af Augustenborgs var paa Gisselfeldt nogle Dage under mit Ophold der og Hertuginden talte om Dem, sagde mig at De havde Familie levende i Holsteen, noget jeg ikke vidste, seer De hendes Durchlauchtighed, hun vil maaskee nævne mig for Dem, hun var saa mild og elskelig.

Det er kun et Par Dage siden jeg fik et Brev fra Athen, og ved De fra hvem? Det var et Brev fra Prokesch [Brev] jeg troede strax ved Modtagelsen at havde seet en dansk Udgave af min nyeste Bog hvori han staer omtalt og at han derfor glædet mig med Brev, men han nævner ikke et Ord derom, han skriver mig til egentligt fra Kephissia og fortæller / at han og hans Kone der have endt min Roman Improvisatoren, som han sætter meget høit og udtaler sig derom, nu vil han tage fat paa "Spillemanden".

De kjender nok ingen af disse Bøger endnu? - Skriv mig dog strax til! fortæl mig om Dem selv, om Deres Ophold, om De kommer til Kjøbenhavn, om hvor jeg ellers kan skrive Dem til! lad mig dog i et Brev fra Dem rykke Dem lidt nærmere! De var den af dem Alle derude, der kom mig, efter mit Hjerte og min Modtagelighed meest broderlig imøde! - Gud velsigne og glæde Dem, som De har glædet mig.

To nye Stykker af mig ville snart komme paa Scenen, det ene, en Baggatel, "Fuglen i Pæretræet", gik allerede i Sommer to Gange, men nu skal det med en tildeels ny Besætning frem igjen. Fru Heiberg, der har meget Interesse for dette lille Arbeide har selv tilbudt sig at spille deri, det vil altsaa faae nyt LIv og da det gjorte Lykke i Sommer, som det var, vil det vel nu ret svømme oven paa! - Skriv snart, men kom heller! min Adresse er: Hotel du Nord i Kjøbenhavn! - Lev vel! Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift:] Wolgeboren

Herrn, Professor Ludwig Ross

(aus Athen in Griechenland).

Altetop

Plöen

Tekst fra: Solveig Brunholm