Dato: 25. april 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Ross
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 April 1842

Kjære Ven!

Tre Breve ere sendte til Grækenland, eet med en Reisende, to med Posten, De, Lüth og Kjöppen skulde saaledes have hørt fra mig, men jeg har ikke faaet et Ord igjen; ere ingen af mine Epistele indtrufne? Denne Gang haaber jeg at De idetmindste faaer min BrevDue, jeg har bundet den en heel Boquet under Vingen, det er min nyeste Bog [med dedikation, se: Brev], der er saa frisk, som den kommer fra Pennen, det Exemplar De faaer er i denne Nat blevet indbundet for at det kunde komme med. De seer her den første aandelige Frugt af min Reise, Navnet paa Bogen er en Digters Bazar, den er deelt i sex Bue- Gange, og hver er dediceret to af De jeg har faaet kjær og ret mindes, Grækenland er saaledes dediceret to Mænd af Deres Bekjendtskab; vil De sige Prokesch Osten at jeg intet dansk Exemplar har sendt ham, da han jo ikke kan læse det, men at en tydsk Oversættelse paa Viewegs Forlag (i Braunschweig) er under Pressen og vil udkomme sidst i Juli, strax vil da et tydsk Exemplar blive sendt ham, De er imidlertid saa god foreløbig at vise ham Dedicationen, samt oversætte ham det lille Stykke i Bogen der handler om ham, men naar De læser det for ham og den elskværdige Frue, maa De, af Venskab for mig læse endnu eet Stykke, det i Bogen de sætter imellem det Bedste. - Siig mig nu ganske ærligt om Indtrykket af det Hele! om De synes jeg har seet paa Grækenland, det lidt jeg saae) seet, som en Digter/ skal see. Jeg tillader mig ogsaa naar Prokesch-Osten faaer den tydske Udgave, at lægge eet i Pakken til Kong Otto i Grækeland, hvem jeg har omtalt efter mit Hjertes Følelse. Vil De, allerunderdanigst, da bringe mig i hans Erindring.

I vor Litteratur hjemme rører sig for Øieblikket ikke meget, det nyeste er en Novelle af Ingemann, som har Navnet "Grønlænderne" og hvor Scenen er henlagt i Grønland, et stort Digt Adam Homo af Paludan Müller og en daarlig Bog af Heiberg: Danmarks for hvilken han fra alleSider angribes. Naar jeg siger daaarlig maa jeg tydeliggjøre Udtrykket, Bogen svarer aldeles ikke til det den skal være! Heiberg har vilde givet en Samling af Digte der skulde ledsage en Deel Prospecter af danske Egne, men han har ikke holdt sig til Opgaven, men givet sine Tanker og Meninger, uden at disse staae i betydelig Forbindelse med Prospecterne, saaledes Digtet "Frederiksberg", et Digt med Theatret er meget uforskammet mod Publicum og ikke vittigt, dette især har fremkaldt en Deel Skriveri, ja en lille Pjæse: "Heiberg efter Døden" er endogsaa udkommet. Sagen er, at Fru Heiberg har altid været Kjøbenhavnernes særdelws Yndling, nu er i Vinter en italiensk Trup komemt her til, den har draget Folk fra vort Theater, prima Donna Mad. Fortuni er blevet Yndlingen og Heiberg er vred. - Et / udmmærket Arbeide af denne Digter er ellers hans, under min Fraværelse udkomne, "Digte", i hvilke han iøvrigt angriber mig fordi jeg har et Navn i Sverrig og Tydskland. - Mit Svar og det eneste jeg har givet, er den Smule Spøg de finder i min nye Bog; der er for meget ægte genialt hos Heiberg til at jeg kan være hans Uven om han endogsaa er noget uvenlig mod mig. Fra Grev Plessen kan jeg hilse Dem, ligesom det er blevet mig særdeles paalagt af Conferentsraad Collin.

Vil De nu bringe en Bouquet af mine Hilsener til Fru Puskow, til Damerne jeg reiste med i Østrig; (ogsaa en Hofdame) vil De oversætte for Frøken Botzaris hvad jeg har skrevet om hende i "Frihedsfesten" og i "Hoffet i Athen". Hils Landsmændene og glem ikke Travers, Fruen og Børnene. Sonnenleithens har jeg i min Bog selv sendt en Hilsen. Nu faaer jeg jo med Posten ufortøvet Brev fra Dem! kom snart et lille Spring til Danmark, eller ogsaa kommer jeg maaskee endnu en Gang til Græken Land. Hils Philippos Joan, Professoren bring ham mit venligste ["græske tegn"!] - Vil De hilse Fru Ulriks fra en Dame fra Bremen Frøken Herlichs, der nylig i Selskab med den berømte Klara Munck var her i Kjøbenhavn, hun spurgte mig særdeles meget om Fru Ulrichs. Lev nu glad og vel! altid deres trofast hengivne H. C. Andersen

Jeg boer i Kjøbenhavn

Hotel du Nord./

[Udskrift:]Dr Ross

Athen

Her med et Exemplar af H. C. Andersens: En Digters Bazar!

/

Tekst fra: Solveig Brunholm