Dato: 1. april 1827
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Udskrift:]

ST.

H. Cr. Andersen

ST Rector Dr. Meisling i Helsingør

Guds bedste Fred være min Hilsen til Dem, kjæreste Andersen! førend jeg forlader Fædrelandet, det jeg om en 14 Dage Tid tænker paa, Tak for begge Deres venlige Breve, tro mig ingen Venlighed, ingen Fortrolighed er spildt paa mig, og saa længe jeg lever, Skal De i denne Henseende finde mig uforandret. Lig mig blot stedse minde Dem om, at, gaaer man med Korrespondance en Smule langsomt, saa er det ikke mit Hjerte, som har Skylden, det er det store Element Tid, der ganske og aldeles fattes mig!

Deres Forhold med Hensyn paa M. finder jeg rigtigt, og have i Deres Sted handlet som De; der kan ingen Pligt tænkes, som byder Dem en Opofrelse, der kun kunne have skadelig Indflydelse paa Deres nye Jeg baade til Sind og Skind. Som Velgjort kan M. ei betragtes, og det var ene Det, der burde tages i Betragtning. Søg derfor paa alle Maader at komme fra ham, men skeer det, saa lad fordobblet Flid, bedste Andersen! bevise Vedkommende, at Feilen laae hos ham ei hos Dem, søg at faa en brilliant Exam. artium, det er og det bedte Argumentum ad hominum! Tilgiv denne faderlige Ytring, men ikke sandt: Deres Hjerte tillader mig tale reent ud!

Ja velsigne Gud Dem og Deres 2 April, Deres Skaal skal ikke blive glemt i mit Huus. Velsigne Gud Dem! Kjære Andersen! som han hidintil synderligt har signet og ledet Dem, ja velsignet Dem, glem det aldrig: selv hans Prøvelser er kun den mild paalagte Faderhaand, den trykkker lidt, synes nok stundom lidt haard, men det er da den Kraft, der fattes Dem, som udgyder sig af den; vær De blot aaben for at modtage den, overbevist om, at aldrig svigtede han som sagde: VOr LIv indtil Enden , o.s.v heller aldrig den, der talte: kommer til mig, alle I, som ere besværede, og jeg vil husvale Eder! Ja min A! gaaae saaledes kraftfuldt fremad, og aldrig aldrig svagt tilbage, husk, at hver sygelig Klynken er et Skridt tilbage, at det er i denne Henseende De skal fremad, netop De! Men De vil det, jeg veed det, jeg har seet og kjendt Dem som den ufordærvede Yngling, elskende Sandhed, og den vil blive Dem ledende Stjerne! Guds Fred over Deres 2d April!

Deres Carakteer glædede mig at see, de være jo herlige i enhver Henseende. Hvad min Reise angaaer, ønsker De, begriber jeg vide, hvor De saa omtrent kan søge mig af og til paa Kortet, see da, men viid denne rare bane er kun for Dem, da jeg hverken ej ønsker talt derom jeg gaae da omtrent 18 April herfra over Faaborg til Kiel og Hamburg derfra over Luneborg, Celle, Hanover til Nordheim forblivende hvert aaf de sidste 4re Stæder 8-9 Dage, saa at jeg circa 4 Juni fra Nordheim over Göttingen gaaer over Frankfrut am Mayn, Coblenz, Trier, Nancy til Lüneville, hvor mit Ophold uddrages til cirka 4 August, da jeg over Stransburg og Carlsruhe søger til Stuttgart og Ludvigsberg i Wurtemberg og bliver der til 15 August, da jeg over Ulm gaaer til Augusburg og Omeng indtil ultimo August, da Touren gaaer over Munchen, Salzburg til Wien, Presburg, Ohm og Pest i Ungarn, hvorfra jeg i Midten af Octbr. over Brünn, Prag, Leipzig, Schwerin og Lübeck retournerer. Naturligvis er denne Plan under Betingelse om Gud vil, og ellers ingen Skader komme i Veien, der findes allestedes og meest paa en Reise. Af min Familie, gaae min Kone, Petra og Sjeren til Kjøbenhavn, hvor de boe sammen paa Østerbro med C. Wulf, hvorfra De bedste A! vil kunne høre et ot Andet fra mig, og Tante med Anette og Mine gaae til Christianssand og Exeen, og Jomfru Martens til Holsten, saa at vi spredes om Avner for Verden, i Haabet at Verden lyssluppet gjensamle os i den stille Arne i Odense næstkommende November.

Nu Guds bedste Fred, kjære A! Tusinde Hilsener fra mig og hver Enkelt af min Flok! Endeligen er jeg Deres

trofast hengivne

C.H. Guldberg

See ei paa ?? som er skrækkeligt.

Tekst fra: Ejnar Askgaard