Dato: 14. september 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Prutz
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 September 1845

Forrige Uge kom jeg hjem fra en Reise i vore danske Provindser og overraskedes, kjære Hr. Prutz, ved at finde Deres venlige Brev. Jeg gik strax i flere af vore Boghandeler, men ingen Steder kunde jeg erholde de to opgivne Bøger, Werlauffs og Boyes; da faldt det mig ind at gaae til Udgiveren selv og bede dem af Venskab for mig og Sagen at udlaane mig et Exemplar; Boye overlod mig sit eget Exemplar af "Holbergiana" og undskylde at han ikke endnu havde eopfyldt sit givne Løfte, at give de skriftlige Meddelelser, disse har han nu til næste Mandag sikkert lovet mig og til den Tid har jeg ogsaa Løfte paa Werlauffs historiske Antegnelser; jeg faaer den fra een af mine Venner; jeg vil imidlertid ikke udsætte det med at sende hvad jeg allerede har, især da Pakken ikke er saa lille, og hele dens Indhold er en Present fra Boye, han sendte mig de medfølgende Blade og Smaaskrifter imorges og bad mig bede Dem beholde disse til Afbenyttelse.

De har forlangt af mig at jeg sender Dem Pakken med Posten og ikke gjennem Boghandelen det har jeg her gjort; Bøgerne sendes imorgen med "Pakkepost", den billigste vi have, og jeg vil haabe at De saaledes betids faaer det Hele.

Digteren Hertz har til Holbergs 100 aarige Fest skrevet et meget livligt dramatisk Forspil, det er ikke trykt, men har de meget Brug derfor kunde jeg maaske skaffe en Avskrift. Et lille originalt Lystspil: "den nye Barselstue" er i Vinter med særdeles Bifald opført paa det kongelige Theater; det berører aldeles Tidsforhold, Forfatteren er anonym og Stykket er endnu ikke trykt, -

For de Holbergske Stykker er i den sidste Tid gjort meget mere end før, Decorationen og Kostümer temmelig correcte og de spildes med Liv og Lune. Hr. Phister og Mdmselle Petersen ere Perler, som Henrik og Pernille; til den sidste har jeg engang improviseret et lille Vers, som det maaskee kan more Dem at høre:

Til Jomfru Petersen

efter hendes Opførelse af Holbergs Pernille.

Et lille Vers jeg gjerne sige vilde,

Men De maa love mig, bliv ikke rød - ,

Hvis Holberg havde seet dem, som Pernille,

Han var bestemt som Pebersvend ei død.

--

De forstaaer Ordet "Pebersvend"? (Hagestolz).

Da Thorvaldsen paa Nysø havde fuldendt i Leer Holbergs Buste, improviserede jeg i Spøg til ham:

"Nei Danmark skal ei have Holberg meer,

Jeg bryder Leeret, som hans Aand omfatter!!

Saa talte Døden - "Af det kolde Leer",

Bød Thorvaldsen, "Skal Holberg fødes atter".

-

Om 4 Uger reiser jeg til Tydskland hvor jeg bliver, Vinteren over, jeg haaber da at vi ei mødes! Fra Tydskland gaaer jeg for tredie Gang til Italien.

Bring mig i venlig Erindring hos deres elskværdige Konge og glæd mig med Brev.

venskabeligst

H: C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost