Dato: 27. september 1822
Fra: Nationalbanken   Til: Magistraten Odense
Sprog: dansk.

I behagelig Skrivelse af 7de dennes andrager Magistraten at 272 R DC i 12 ß og 8 ß der ere forefundne i Skomagersvend Hans Hansens og afdøde Hustrus fælleds Stervboe, endnu maatte vorde omvexlede. Herpaa undlader man ikke tjenstligt at melde, at da den til disse Sedlers Indløsning fastsatte Tid allerede længe er udløben og de herover førte Bøger afsluttede, seer man sig ikke istand til at indvillige den fremsatte Begjæring.

De omhandlede Sedler følge herhos tilbage

Nationalbanken i Kiøbenhavn d. 27 Sept 1822

Udskrift:

Til Magistraten i Odense

Hermed en Pakke med trykte Sager uden Værdi.

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)