Dato: 19. januar 1822
Fra: Fyens Stiftamtmandskab   Til: Magistraten Odense
Sprog: dansk.

[påtegning på brev: Brev]

Nationalbanken i Kiøbenhavn har under 11te huius tilskrevet Skiftet saaledes:

"I Svar paa Hr Kammerraadens behagelige Skrivelse af 15 December sidstleden, hvori de andrager paa, at 2762 rdl i gamle Danske Courantsedler som ere fundne i Skomagersvend Hans Hansens og afdøde Hustrues Boe maatte godtgjøres Vedkommende undlader man ikke tjenstlig at melde:

at da Tiden for disse Sedlers Omvexling, for længe siden er udløben, og de herover førte Bøger afsluttede, seer man sig ikke i Stand til at godtgiøre ovennævnte Sedler - ]

Hvilket hermed communiceres Magistraten til fornøden Efterretning.

Odense Fyens Stiftamtmandskab den 19 Januar 1822

Til Magistraten i Odense

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)