Dato: 11. januar 1822
Fra: Nationalbanken   Til: Fyens Stiftamtmandskab
Sprog: dansk.

I Svar paa Hr Kammerraadens behagelige Skrivelse af 15 December sidstleden, hvori de andrager paa, at 272 rdl i gamle Danske Courantsedler som ere fundne i Skomagersvend Hans Hansens og afdøde Hustrues Boe maatte godtgjøres Vedkommende undlader man ikke tjenstlig at melde:

at da Tiden for disse Sedlers Omvexling, for længe siden er udløben, og de herover førte Bøger afsluttede, seer man sig ikke i Stand til at godtgiøre ovennævnte Sedler -

Hvilket hermed communiceres Magistraten til fornøden Efterretning.

Odense Fyens Stiftamtmandskab den 19 Januar 1822

Til Magistraten i Odense

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)