Dato: 13. august 1823
Fra: Skifteretten Slagelse   Til: Magistraten Odense
Sprog: dansk.

I skylligt Svar paa den høyrespective Magistrats ærede Skrivelse af 6d denne Maned desangaaende skulle ieg ikke efterlade herved tjensligt at meddele, at Christian Andersen i den lærde Skole her i Byen, Sønnesøn af den i Magistratens Skrivelse anmeldte Anders Hansen ønsker, at til hans Curator i den opgivne Anledning maatte vorde udnævnt Hr. Bogtrykker Iversen eller Apoteker Andersen, hvilke Herrer han troer tage saamegen Deel i hans Vel, at de ikke ville undslaa dem for den nævnte Forretning.

Slagelse d 13 August 1823

Busk[?]

Til den høyrespective Magistrat i Odense

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)