Dato: 26. juli 1841
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 91. Fra Henriette Wulff. Travendal d. 26d July 1841.

Jeg seer af Bladene kjære Andersen, at De er tilbage i Fædrelandet, og skynder mig at ønske Dem ret hjertelig velkommen, og hvor meget glæder jeg mig til at ønske Dem det i mit Hjem, som jeg kun har forladt for en kort Tid, for dog at aande lidt Landluft. Hvormeget jeg glæder mig til at see Dem, kan jeg ikke sige Dem, og veed ogsaa at De med Fornøjelse seer Deres gamle Veninde igjen. Hvormeget har De ikke at fortælle mig, og jeg længes ret inderlig efter at tale med Dem. Jeg var just i Begreb med at skrive til Breitenburg, og bede Dem lægge Deres Vej over Travendal hjem, da jeg saa meget ønskede at see Dem, men nu seer vi i Dag i Aviserne1257 at De allerede er i Odensee, og ventelig i Kjøbh: før dette, altsaa maae jeg opgive den Glæde at see Dem her, og haabe dobbelt paa et snarligt Gjensyn i Hjemmet,1258 som jeg saa gjerne vilde gjøre hyggeligt for alle mine gode Venner, hvoriblandt De kjære Andersen er Een af de Ældste og Bedste. Dog før jeg seer Dem, før jeg mundtlig kan takke Dem, saa lad mig gjøre det her for Deres kjære Breve baade til mig og til Andre, som De saa venligen har tænkt ogsaa paa mig, og ønsket at jeg skulde læse; de have altid glædet mig saa inderligt, og jeg er ret forventningsfuld efter at tale med Dem, og høre af Deres egen Mund, om alle de Herligheder De har beskrevet os.

Ja Andersen, jeg troer De har Ret, jeg maae ogsaa til Orienten, og De kan nu give mig de bedste Underretninger om hvordan Sligt bedst kan foretages. Naar nu Chr. kommer til Vinter kan vi lægge de dejligste Planer, om de nogensinde udføres maae Gud vide, men saa har man dog haft Glæden og Haabet saalænge. De vil vist blive forundret, ved Deres Hjemkomst at finde min søde Ida paa Flugten, det er første Gang i hendes Liv, at hun rejser, og jeg ønsker hende al Glæde, skjøndt dette mærkelige Vejer næsten nægter alle Glæder, der ikke er i en Stue med en varm Themaskine, istædet for Kakkelovn. Jeg haaber De paa Deres Flugt gjen[nem] Danmark har truffet Litsz,1259 et eller andet Sted; jeg har ingen Ord for hvad det er , eller han er! Det er jo Noget Uusigeligt, Uudtaleligt, ubeskriveligt, har jeg Ret? - Her lever jeg nu i stille landlig Eensomhed, kan ikke komme udenfor en Dør, det er nok Syndfloden der kommer, ja virkelig er mange Steder her i Holsten oversvømmede, og det er en ret triste Sommer. Skriv mig nu et ret langt godt Brev til, naar De er i Hjemmet, jeg længes saa umaadelig efter alle Mine hjemme, og alle gode Venner, og gjør ikke mit Ophold altfor langt her, jeg tænker først i August sees vi, og glæder mig ret dertil, naar De saa ikke er paa Farten igjen. Herfra hilses De af en Deel Damer, der jo alle kjende Digteren og vil gjerne nævnes for Dem, men hvad gjør en Hoben Navne Dem gode Andersen, dog Frue Adeler skal nævnes, hvis Bifald i alle Henseender maae glæde Hvem der faaer det.

Glem nu ikke at skrive mig til, og siig mig hvordan De har truffet Alt i Axelstad, og glæd Dem lidt til jeg kommer, som jeg ret glæder mig til at see Dem!

Levvel kjære Andersen, i det visse Haab snart

at see Dem er jeg som altid Deres uforandrede Sorella.

[Udskrift]

S T Hr. H: C: Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost