Dato: 6. december 1823
Fra: Hans Fr. Gude   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

fortsættelse af Brev

Paa Grund af forestaaende Begiæring og da Reqvirenten, efter foreviist Daabsattest er over 18 Aar gammel, beskikkes ham herved til Curator Hr Rector, Doctor philosopiæ Meisling, som har erklæret sig vilig til at paatage sig dette Curatorium, og som derfor, i henseende til ham, ville opfylde de en Curator efter Lovene og Anordningerne paaliggende Pligter.

Slagelse d. 6te December 1823

Gude

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)