Dato: Juni 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Lauritz Christian Bendz
Sprog: dansk.

Høivelbaarne

Hr Etatsraad Bentz

i Odense

Da jeg i Pindseferien var hjemme i Odense, havde jeg den Ære, at tale med Deres Høivelbaarenhed, og De var da saa god at love mig, at De vilde sørge for at faa den gamle sindssvage Anders Hansen i Hospitalet, men tvinge ham kunde, og vilde De ei; De sagde mig da, at jeg kunne see at faae den Gamle overtalt af Naboerne, og jeg troer nu ogsaa (efter Forelydende) at han er villig. - Maaskee at De dog nu vil tage Dem lidt af Sagen; - Huset sagde De maatte sælges, det halve af det Indkomne vilde tilfalde mig som eneste Arving; jeg overlader Alt til Deres Retsind og Klogskab, og forbliver Deres ærbødige

Andersen

Min Adresse er

H.C. Andersen

Studiosus artium

logerende hos Fru Henneberg i Slagelse

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)