Dato: 9. december 1823
Fra: Simon Sørensen Meisling   Til: Hans Fr. Gude
Sprog: dansk.

Odense Byfoged, dokumenter til Skifteprotokollen 1823/2

[Meislings skrift]

Afkald

Ved sluttet Skifte den 19 forrige Maaned efter min Bedstefader, Skomagersvend Anders Hansen i Odense, er mig tilfalden i Arv 54 Rbdlr 80 " S og T siger fire og halvtredsindstyve Rigsbankdaler firsindstyve Skilling i Sedler og Tegn, hvilken Arvecapital, efter Fradrag af Førlovspenge, er mig som mindreaarig Mandsperson, af den respective Skifteret i Odense bleven udbetalt - Thi meddeler jeg derfor tilligemed min af denne Kjøbstads Øvrighed, under 6te dennes Maaned, beskikkede Kurator, Hr Rector, Doctor philosohiæ, Meisling, hvorved vitbemeldte Odense Kjøbstads Skifteret lovligt Afkald og Qvittering for bemeldte Arvecapitals Udbetaling, som nu og i Tiden skal holde Skifteretten anger og kravesløs fra min Side, for det hvad der af Skiftebehandlingen efter fornævnte Anders Hansen kunne dependeres. Til Bekræftelse have vi dette Afkald og Qvittering underdanigst og forseglet i Notari publicæ overværelse

Slagelse, den 9 December 1823

H. C. Andersen

Som Kurator

S. Meisling

Doctor i Philosohien og Rector for Slagelse lærde Skole

[fortsættes på Brev]

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)