Dato: 14. juni 1873
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d: 14de Juni 1873

Kjære Hr. Etatsraad! -

Hjertelig Tak, kjære Hr. Etatsraad, for Deres venlige Hilsen til mig i Webers Brev og Deres venlige Løfte om at ville glæde mig med Brev. Vi følge i tankerne stadig med Hr. Etatsraaden og længes saa ofte at høre far Dem, saa det er rigtignok en overordentlig stor Glæde, De forvoldes os ved at lade os høre fra Dem - vistnok en Opofrelse fra Hr. Etatsraadens Side, men som vi ogsaa ere Dem meget taknemlige for. - Vel kunne vi jo gjennem Melchiors høre fra Dem og modtage Hilsen, men det er naturligvis en langt større Glæde at høre direkte fra Dem, ligesom det er en fyldigere Hilsen man da modtager, - og desuden kan man jo ikke godt komme saa ofte til Melchiors.

Det glædede os, at vi af Deres Brev til Weber fik det Indtryk, at Bedringen gaar stadig fremad, thi at Hosten er ophørt, er jo da et betydeligt Fremskridt. Gud give at Kræfterne nu ikke ville lade længe vente paa sig. Jeg haaber, at Rejsen i det skjønne Schweitz og Klimaet maa bidrage dertil, saa De kan være fuldstændig rask før De atter vender Dem mod vort Norden. Det varer vel nu ikke saa længe, før vi kunne glæde os til atter at se vor kjære Hr. Etatsraad hos os? -

Hos Melchiors var jeg forleden til Middagsselskab; Weber var syg, han var ikke med. Jeg tilbragte en rigtig rar Eftermiddag derude. Ved Bordet blev Hr. Etatsraaden mindet, idet Grosserer Melchior udbragt Deres Skaal. Igaar var jeg derude at aflægge Visit og saa da for første Gang de to Døtre, der ere komne hjem fra England. - Den syge Datter har det jo ikke godt, men dog troer jeg, at hun har det bedre, end de havde ventet. - - Der kom forleden Dag en Pakke (med et par Bøger troer jeg) fra Engeland til Deres gamle Lejlighed. Frøken Ballin sendte dem herop til mig, og jeg tog dem med til "Rolighed" igaar; da jo Collins ikke ere her i Byen, antog jeg, at jeg skulde aflevere dem der, da De vel kommer til "Rolighed" at bo, naar De kommer hjem. -

Det er en besynderlig Sommer vi have her hjemme; snart er det meget varmt og snart atter meget koldt; nu have vi atter faaet Varme og jeg vil nu haabe, at vi maa beholde den, at vi dog maa faa rigtig Sommer. - - Jeg har været adskillige Gange i Skoven sammen med Weber og Søster, der endnu er her, og imorgen tænke vi paa at tage ud til Roskilde, hvis Vejret bliver godt. - Forresten har man jo saa meget at bestille, at der ikke bliver synderlig Tid til Udflugter. Hvem der kunde gjøre en Udflugt med Hr. Etatsraaden og Bøgh hist nede i de smukke Bjergegne; man faar saadan Lyst ved at læse Deres Beskrivelser derfra; men foreløbig maa man nøjes med Fantasien og forresten indskrænke sig til det mere prosaiske: - at læse til Examen.

- Fra Melchiors skal jeg hilse; de bad alle derom igaar. - Agent Wied og Frue takke for Hilsenen til dem og bede om at gjenhilse. - Idet jeg beder hilse Bøgh og jeg af Hjertet ønsker Dem god Bedring sendes Dem selv, kjære Hr. Etatsraad, de venligste Hilsener fra

Deres hengivne

Erik Oksen

[I margin på 3. og 2. side:] P.S. Weber reiser snart hjem, men jeg bliver her i Byen til Midten af næste Maaned, saa hvis Hr. Etatsraaden vil glæde mig med Brev, vil det træffe mig her i Nyhavn. -

Deres Erik Oksen. -

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen