Til

H. Conferentsraad H. C. Andersen

Commandeur af Dbg. p. p.

som en Festhilsen paa de Utalliges Vegne, i hvis Hjerter Deres skjønne Digtninger have spredt Glæde og Velsignelse; som et Vidnesbyrd om den Taknemlighed, de overalt have vundet Dem, ikke blot i vort lille Fædreland, men langt ud over dettes Grændser; som et Tegn paa Landsmænds Stoltbed af og Erkjendtlighed imod den Digter, der - som ingen anden - har baaret Danmarks Navn vide om i Verden.

Jean Pio. Carl ReitzeL

Vilh. Thomsen. Th. Reitzel

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter