Dato: 25. januar 1875
Fra: Jean Pio   Til: Reitzel
Sprog: dansk.

DHrr. Boghandlere Reitzel.

Højstærede!

Ganske vist har De Ret i enkelte af Deres Bemærkninger til mit Forslag, og da jeg har Valget mellem 2 Eventyr - "Nattergalen" og "Historien om en Moder" - vil jeg nu kun tænke paa en Realisation af Ideen med dette sidste for øje, som maaske er det allermest udbredte og hvorved den af Dem omtalte Risiko vilde nedsættes til henved det Halve, idet Bogen saa vilde blive c. 2 1/2 Ark, (i Format som Deres Udgave af de "15 Eventyr") efter mit Skjøn. Kun almindelige græske Typer anvendes til Nygræsk, og russiske har J.E. Schultz, og selvom der begyndes paa Trykningen omtrent en Uge ind i Februar, vilde dog disse faa Ark nok kunne trykkes færdige paa 4 Uger, selv med de sørgelige typografiske Forhold hos os, som De beskriver. Min Ven Dr. phil. Docent Vilh. Thomsen, som behersker betydelig flere Sprog end jeg og som i hvert Fald har lovet mig sin kyndige Hjælp ved Korrekturen, kunde, da han med mig er enig om, at Ideens Udførelse i høj Grad vilde glæde den gamle Forfatter, nok have Lyst til at sætte sit Navn ned paa Titelbladet og saaledes tage Del i den Andersen viste Opmærksomhed, men da jeg ikke ønsker, at han skulde have den mindste Risiko, sker det kun for det Tilfælde, at en Boghandler vil tage den paa den Maade, jeg omtalte for Dem. Det er klart, at det vilde have set kjønnest ud, at Planens Udførelse skete paa Forlag af den danske Forlægger af Eventyrene, og De bliver derfor ikke vred, haaber jeg, over at jeg har bebyrdet Dem med mit Forslag; at De derimod overtager Udførelsen "i Kommission" synes jeg - idet jeg for øvrigt takker Dem for Deres Tilbud i saa Henseende, - efter nærmere Overvejelse ikke rigtig om, netop fordi De er Forfatterens Forlægger; det maa saa hellere se ud som om jeg havde været taktløs og slet ikke havde henvendt mig til Dem. Men som sagt, Deres Tilladelse til at aftrykke det lille Eventyr af den danske Udgave maa jeg have, forinden jeg videre tænker paa - paa den ene eller anden Maade - at iværksætte Planen.

Med Højagtelse

D'Herrers ærb.

Jean Pio.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter