Dato: 24. januar 1875
Fra: Reitzel   Til: Jean Pio
Sprog: dansk.

Skolebestyrer J. Pio.

24/1 75.

Deres Plan til et Mindeskrift i Anledning af H.C.A. forestaaende 70. Fødselsdag bestaaende af et af hans Eventyr, gjengivet i alle de Sprog, hvori det findes oversat, har jeg nu nærmere tænkt over; men jeg tror, hvor tiltalende end Deres Tanke er, at maatte fraraade Realisationen deraf, og det af følgende Grunde.

For det Første skjønner jeg ikke rettere, end at det Tidsrum, i hvilket Bogen skal gjøres færdig for Pressen, er alt for knap tilmaalt. Her er for Tiden stor Mangel paa Typografer, og det er forbunden med særdeles Vanskeligheder at faa Noget trykt. Kommer saa hertil at dette Skrift nu yderligere skal udføres i forskjellige fremmede Sprog, vil Vanskeligheden vistnok vise sig at være af en saadan Art, at vore første Bogtrykkerier (og kun hos disse kan man vente at finde f.E. ny græske Typer) ville vægre sig ved at modtage Manuskriptet.

For det Andet har jeg den Overbevisning at Afsætningen ikke vil blive en saadan at der vil være Udsigt til Dækning af Udgivelses- Omkostninger. Her i Landet tør jeg næppe gjøre Regning paa megen Msætning, og hvad Udlandet angaar, da har jeg kun sørgelige Erfaringer om hvad det vil sige at være Forlægger for en Bog, der er baseret paa at sælges der. Om ogsaa det heldige Tilfælde indtraf, at der blev en ypperlig Afsætning, saa har man sin Nød med at faa Pengene ind for det Solgte hos den store Masse af Boghandlere rundt omkring.

Jeg har nu her sagt Dem mine Bevæggrunde til ikke at paatage mig Forlaget og til at fraraade Dem at gjøre Forsøget; men naar De ikke destomindre har lyst til at vove "egen Kappe", saa har jeg selvfølgelig ikke Noget derimod og skal ogsaa gjeme være Dem behjælpelig med at tage Bogen i Kommission. Jeg maa imidlertid da bede Dem om ikke at opsætte det, da der virkelig ikke er nogen Tid at give bort.

M.H.D.æ.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter