Dato: 21. januar 1875
Fra: Jean Pio   Til: Reitzel
Sprog: dansk.

Borgerdydskolen i Kbhvn. Den 21.Januar 1875.

Højtærede Herrer!

Tillad mig at rette en Forespørgsel til Dem!

Jeg hører til de mange Beundrere af min gamle kjære Ven og Velynder H.C. Andersens Eventyr, har selv oversat nogle af disse på Græsk ... og er i Besiddelse af en lille Samling af Oversættelser af dem i forskellige Sprog. Jeg har derfor fået Lyst til som en lille Opmærksomhed imod den Gamle til hans 70de Fødselsdag at udgive en lille Bog, i hvilken et af hans mindre og mest bekjendte Eventyr var aftrykt i alle de Sprog, i hvilke det findes oversat, det ene efter det andet, og jeg har i den sidste Maanedstid henvendt mig om denne Sag til mine Venner i forskellige Lande, saaledes at jeg tror at kunne få alle de Sprog med, i hvilke Oversættelse existerer af bemeldte Eventyr. Den lille Polyglotbog skulde udstyres Kjont og have engelsk eller fransk Titel, for ogsaa at kunne kjøbes af Forfatterens mange Venner i andre Lande, og Nettoindtægten anvendes til et med Andersens Børnekjærlighed passende Øjemed. Jeg spørger nu DHrr., som ere hans Forlæggere, om De ere villige til at besørge en saadan lille Samlings Udgivelse, saaledes at jeg selvfølgelig ikke modtager nogetsomhelst Honorar (med Undtagelse af nogle Friexemplarer) og DHrr. først beregne Dem Deres Udgifter ved Trykning, Forhandling etc, etc og endelig selv indsende det eventuelle Overskud til det Øjemed, vi nærmere måtte have taget Bestemmelse om. Da jeg er aldeles sikker paa, at DHrr. ikke vil have nogen Risico ved dette lille Foretagende som jeg endogsaa turde vove paa min egen ringe Kappe! - vil De i ethvert Fald, haaber jeg, ikke tage mig det ilde op, at jeg kommer med min Forespørgsel, saa meget mere som det jo ogsaa - da DHrr. ere Forlæggere er min Pligt og Skyldighed af Dem at erhværve Tilladelse til at aftrykke det omtalte Eventyr i dansk Sprog. - Jeg har naturligvis ikke meddelt Andersen det Ringeste om denne Historie og beder Dem derfor om at lade Sagen - i alfald foreløbig - blive mellem os. Hvis De skulde ønske at bidrage Deres til min lille Plans Iværksættelse, skal jeg tillade mig en af de første Dage at komme hen til Dem; jeg vil blot endnu tilføje, at den lille Bog, selvom jeg, hvad jeg haaber, opnaar en 10 a 12 forskellige Sprogtexter, næppe vil overstige 4 a 5 Ark.

Med Højagtelse

D Hrrs meget ærbødige,

Jean Pio.

Tekst fra: Ejnar Askgaard