Dato: 18. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Madrid den 18 December 1862

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for Deres Brev; jeg ventede det slet ikke, jeg veed jo hvor optaget Deres Tid er! Brevet undte De mig i Cadiz! Jeg fik det i Toledo, efter at det først havde søgt mig i Sevilla og Madrid. Siden De sidst hørte fra mig har jeg igjen seet meget Nyt og Smukt, man er her i madrid kommet lige ind i Vinteren, i de første Dage var her rent utaaleligt, Snee om Morgen, Regn og Søe hele Dagen, derfor reiste jeg ogsaa snarest til Toledo, hvorfra jeg nu er vendt tilbage har deiligt Solskin, men Luften er forunderlig tør og gjennemtrængende, jeg kan aldeles ikke taale den, jeg lider af Hals og Hovedpine og derfor, saa snart jeg kan, seer jeg til at komme afsted ind i et mildere Climat, maaskee gaaer jeg til Sydfrankerige. uforglemmeligt bliver mig Opholdet her i Spanien, gid at jeg eengang klart, kort og fyldigt maa kunde gjengive Noget af den Herlighed her. Mit forrige / Brev fik De fra Tanger; jeg afreiste med et fransk Dampskib, der midt om Natten løb paa en Grund ude i Atlanterhavet, i hast kom jeg op paa Dækket hvor jeg saa hele Mandskabet i stor Travlhed med igjen at faae os i dyb Sø og det lykkedes meget nart allerede længe før Sol stod op vare vi i Cadiz, der tog sig særdeles fersk ud oven paa Tanger. Som store grønmalede Fuglebuure hænge Altanerne paa de hvide, fladtagede Huse i lange krogede Gader; særdeles reenlig og søndagsklædt seer Byen ud, men kjedelig; dog herfra naar man i 3 Timer paa Jernbane, det smukke livlige Sevilla. Her seer man igen rige Minder fra Maurertiden; Alcazar er Sevillas Alhambra. Her en Mængde, uforglemmelige Billeder af Murillo, og her saa jeg Spaniens mægtigste Domkirke, der synes ikke reist af Menneskehænder, men som var den et stort Værk af Naturen. Udenfor mit Vindue prangede Aloerne med gødende modne Oranger, Luften var altid reen og blaa, men Spanierne svøbte sig dog tæt i sin Kappe og søgte altid Solsiden, Vinteren begyndte, vi ville kalde det klar Sommerdag. I ni Maander var ikke faldet en Regndraabe, Regnen begyndte da jeg fra Sevilla naaede Cordova, hvis Omegn iøvrigt er anderledes smuk end om Sevilla. Cordovas Domkirke, veed De har været en mægtig Moskee, endnu straaler fra Væggen arabiske Indskrifter, "der er kun een Gud og Mahomed er hans Prophet!" man gaaer som i en heel Skov af Marmorsøiler, der bærer det vidtudstrakte Loft; - De mauriske hesteskoformede Buer prange endnu med Guld og Farver, og uagtet Orgelet klinger og her Dufter af Røgelse føler man sig dog her mere i en tyrkisk end i en christelig Kirke. Det hele Indtryk stemmer imidlertid forunderligt til Andagt. - Om et par Aar vil det være meget let paa Jernbane at gjennemflyve Spanien, for Øieblikket er der endnu mange Steder store Afbrydelser, for saaledes fra Cordova at naae den fuldførte Jenbane Linie til / Madrid maae man først i Deligence kjøre 28 Timer og derpaa Jernbane endnu 8 Timer, det er temmeligt trættende, dog holdt jeg det ganske godt ud. Ved Ankomsten til Madrid følte jeg mig lidt forladt da vor danske Minister, ikke [overstr: imidlertid efter] for Øieblikket er i Madrid, efter megen Spørgenog Løben om erfarede jeg da at den svenske Minister tog sig vor Pas Visa, jeg søgte ham og fandt: Excellensen Bergmann, en ældre Bekjendt fra Neapel; med den største Velvillie kom han mig og Collin imøde, han er utrættelig i at gjøre os vort Ophold her saa behageligt som mueligt; Madrid har imidlertid intet Characteristisk for Spanien, den er en stor Stad, og for Billedgalleriets Skyld er den et Besøg værd; men dens Bygninger er gamle og mærkelige; dens Boutikker hamler ikke engang op med Barcelonas, Theatrene, med Udtagelse af den italienske Opera lokker mig ikke heller. Min Juleaften tilbringer jeg rimeligviis i Burgos om jeg er rask nok til den Tid at være Der. Paa Reise her i Spanien har jeg igjen /

[uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 229-32)

... Min forrige Skrivelse fik De fra Tanger; Besøget der vil blive mig uforglemmeligt. Jeg reiste derfra med et fransk Dampskib, der midt om Natten løb paa Grund ude i Atlanterhavet, men vi kom snart igjen i dyb Sø og naaede ved Solopgang Cadiz. Det er en særdeles reenlig, søndagsklædt By, der tog sig noget fersk ud ovenpaa det maleriske, eiendommelige Tanger; Cadiz har store, fladtagede Huse, hvor Balkonerne som store, grønmalede Fuglebure hænge paa de hvide mure i de lange, krogede Gader; her er Intet af Betydenhed at see uden det store rullende Hav; Cadiz forekom mig høist kjedsommeligt, men paa Jernbane er man derfra i et Par Timer i Sevilla. Det er en ægte spansk livlig By med rige mauriske Minder; Alcazzar, Sevillas Alhambra, er et Slot som bygget af Kniplinger og Kaleidoskopfigurer, men hugget i de haarde Steen. Domkirken er den mest storartede i hele Spanien. Sevilla har hertil en Rigdom af Murillos uforglemmelige Billeder, og hvilket Liv er her paa Kaffehusene! Jeg vil huske det, hver Gang jeg hører Kastagnetter klinge og seer, livsglade, lysende, brune Øine. Udenfor mit Vindue prangede Aloerne med modne Frugter, Luften var altid reen og blaa, men dog svøbte Spanieren sig tæt i sin Kappe og søgte altid ind i Solskinnet, thi Vinteren var begyndt. Jeg fornam den, da jeg naaede Cordova, og man satte os et Fad med glødende Trækul ind i Stuen, udenfor strømmede Regnen ned. Folk var lyksalige derover, i ni Maaneder havde det ikke regnet. Domkirken i Cordova var fordum en Moskee, i dens Indre er ikke meget forandret, man gaaer der som i en Skov af Granitsøiler, de mauriske Hesteskobuer løfte sig i Guld og Farver med arabisk Indskrift. "der er kun een Gud, og Mahomed er hans Profet!" - Herfra maa man endnu, for at naae Madrid, krybe i Diligence og sidde der hele 28 Timer; efter denne Kjørsel har man endnu 8 Timer paa Jernbanen; det er en anstrengende Reise. I Madrid kom jeg lige ind i Vinteren, det sneede om Morgenen, skylregnede hele Dagen, i Hotellet var det ikke muligt at faae et Værelse med Kamin, og Ildfadet opvarmede ikke de store Stuer. Efter et Par Dages Ophold reiste jeg derfra til Toledo, en af de mest malerisk beliggende byer, jeg endnu har seet; i et Par lyriske Digte har jeg nedlagt Billeder fra Opholdet her. Ved Tilbagekomsten til Madrid blev Veiret bedre, Luften aldeles klar, men den er saa forunderlig tør og gjennemtrængende, jeg kan aldeles ikke taale den og lider af Hals- og Hovedpine; saasnart jeg føler mig raskere, tager jeg herfra og søger et mildere Klima. Vor danske Minister er for Øieblikket i Madrid, men den svenske, Excellencen Bergmann, hvem jeg allerede tidligere har kjendt i Neapel, tager sig særdeles venlig af os, er utrættelig i sin Velvillie og gjør Alt, for at vort Ophold her maa være os behageligt. Billedgalleriet eier en Rigdom af Murillos mageløse Billeder; den herværende italienske Opera er fortræffelig. Madrid har ellers slet ikke Præget af en spansk By, den er en stor Stad som saa mange andre. Men naar nu om faa Aar Jernbanerne her i Landet ere færdige flyv da herned, om kun i to Maaneder, og De vil, som jeg juble over Spaniens Deilighed og erkjende, at man finder her et høist elskværdigt Folk. I Burgos tilbringer jeg rimeligviis min Juleaften, derfra vil min Tanke, som altid, flyve til Hjemmet og alle mine kjære der.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost